Јавно предузеће „Стан“ расписује оглас за давање у закуп пословног простора/локала
17/11/2020

Јавно предузеће „Стан“ расписује оглас за давање у закуп пословног простора/локала

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ”СТАН” УЖИЦЕ

р а с п и с у ј е 

 

ОГЛАС

за давање у закуп прикупљањем  затворених писаних понуда:

 

I    Пословног простора/локала  површине 180 m2 у I зони, у улици Димитрија Туцовића број 62 у Ужицу у виђеном стању.

II   Почетна цена за обрачун месечне закупнине:  18,33 евра без ПДВ, односно 20,00 евра са ПДВ по m2 локала, што за 180,00mизноси износи 3.300,00 евра без ПДВ, односно 3.960,00 евра са ПДВ у динарској противвредности обрачунатој по званичном средњем курсу НБС (динарска противвредност).

Локал се може закупити за обављање дозвољене делатности. Закупнина се обрачунава у динарској противвредности на дан уплате и увећава за ПДВ, комуналне и друге обавезе које терете пословање у локалу по рачунима јавних и/или јавних комуналних предузећа. Предузеће задржава право да сваке године увећа уговорену закупнину у случају промене процењене тржишне висине закупнине из општег акта града Ужице којим се уређује закупнина за пословни простор у јавној својини, како у погледу утврђивања почетне висине закупнине, тако и у погледу разврставања локација по зонама.

III  Депозит уз понуду:  11.880,00 евра (са ПДВ), у динарској противвредности  на дан полагања. Депозит се полаже на рачун предузећа број: 160-51497-09, код Banca Intesa AД Београд, у динарској противвредности на дан уплате, најкасније закључно са 25.11.2020. године. Понуђачу који не оствари приоритет, депозит уз понуду се враћа када одлука о давању локала у закуп постане коначна.

IV  Време трајања закупа:  5 година.

Улазак у посед локала: одмах по закључењу уговора и исељењу претходног закупца.

V   Обезбеђење плаћања закупнине: најбољи понуђач је дужан да пре закључења и као услов за закључење уговора, положи предузећу:

  1. депозит у висини од три закупнине из најбоље понуде обрачунате са ПДВ (доплата разлике између троструког износа понуђене цене и депозита из тачке III овог огласа), изражене у еврима, а положене у динарској противвредности на дан полагања. Неполагање депозита се сматра одустанком од уговора, у ком случају се најбољем понуђачу не враћа депозит уз понуду из тачке III овог огласа. Нереализован депозит се враћа по истеку закупа и предаји локала, у динарској противвредности на дан враћања, без камате, под условом да је закупац измирио обавезе у целости и предузећу предао локал, и
  2. за сваку годину закупа – по 4 сопствене регистроване бланко менице ”без протеста”. Физичко лице које није предузетник, полаже регистроване менице, које су авалиране од стране активног правног лица или предузетника.

VI  Разгледање локала – радним даном, у времену од 12 – 14 сати, почев од дана објављивања огласа, закључно са 25.11.2020. године.

VII Критеријум за избор понуде је висина понуђене закупнине, а у случају две или више понуда са једнаком закупнином, комисија ће позвати понуђаче са понуђеним истим износом закупнине да у року од три дана од пријема позива доставе нову писмену затворену понуду са увећеним износом закупнине у односу на претходно дату понуду. У случају недостављања нове понуде, или понуде са износом закупнине из претходне понуде – комисија задржава право да избор најповољнијег понуђача изврши по слободном уверењу.

VIII Право учешћа имају сва правна и физичка лица која благовремено поднесу исправну понуду и која немају доспелих, а неизмирених обавеза за закуп локала према предузећу.

IX Исправна понуда мора да буде у затвореној коверти и да садржи:

  1. доказ о уплати депозита уз понуду из тачке III овог огласа у целости;
  2. износ понуђене закупнине који не може бити нижи од почетне цене, са назнаком да се увећава за ПДВ,
  3. број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита,
  4. потврду Локалне пореске администрације града Ужица да је понуђач измирио порезе и таксе, и
  • потврду Градске управе за финансије Града Ужица да понуђач нема дуговања према Граду Ужицу, обе потврде  не старије од 2 месеца пре отварања понуда,
  1. пуномоћје за лице које заступа понуђача при отварању понуда.

X Депозит уз понуду не враћа се понуђачу који: поднесе неисправну понуду, и/или не закључи уговор и/или не положи средства обезбеђења плаћања  и губи право учешћа у поступку давања у закуп истог локала.

XI Рок за подношење понуда је 26.11.2020. године /четвртак/, под условом да понуда стигне  у пријемну канцеларију предузећа у ул. Марије Маге Магазиновић бр. 7 у Ужицу – до 12,00 сати (благовремена понуда). Понуде се подносе у затвореној коверти, непосредно у пријемној канцеларији предуећа у улици Марије Маге Магазиновић 7 или препорученом пошиљком преко поште. На предњој страни коверта понуђач је дужан да упише: “Понуда за локал – не отварај”, а на полеђини – назив, односно име, број телефона и адресу понуђача. Неблаговремене и неисправне понуде се не разматрају.

XII  Јавно отварање понуда извршиће се у канцеларији директора дана 26.11.2020. године са почетком у 1300 сати.

Особе за контакт: Петровић Милева и Кузељевић Марија (тел. бр. 031/513-259).