Јавно предузеће "Стан" расписује оглас за давање у закуп пословни простор
14/02/2020

Јавно предузеће “Стан” расписује оглас за давање у закуп пословни простор

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ”СТАН” УЖИЦЕ

р а с п и с у ј е   

ОГЛАС

за давање у закуп прикупљањем  затворених писаних понуда:

 

 

Пословног простора/локала од 16m2 улици Омладинској број 44 у Ужицу у виђеном стању.

II Почетна цена за обрачун месечне закупнине:  6,50 евра без ПДВ, односно 7,80 евра са ПДВ по m2 локала, што за 16mизноси 104,00 евра без ПДВ, односно 124,80 евра са ПДВ у динарској противвредности обрачунатој по званичном средњем курсу НБС (динарска противвредност).

Локал се може закупити за обављање дозвољене делатности. Закупнина се обрачунава у динарској противвредности на дан уплате и увећава за ПДВ, комуналне и друге обавезе које терете пословање у локалу. Предузеће задржава право да сваке године увећа уговорену закупнину у случају промене процењене тржишне висине закупнине из општег акта града Ужице којим се уређује закупнина за пословни простор у јавној својини Града.

III  Депозит:  374,40 евра (са ПДВ), у динарској противвредности  на дан полагања. Кауција из најбоље понуде сматраће се уплатом дела депозита из тачке V овог огласа. Депозит се полаже на рачун предузећа број: 160-51497-09, код Banca Intesa AД Београд, у динарској противвредности на дан уплате, најкасније закључно са 24.02.2020. године. Уплаћени депозит се урачунава у депозит из тачке V, подтачке 1. овог огласа. Понуђачу који не оствари приоритет, депозит се враћа када одлука о давању локала у закуп постане коначна.

IV Време трајања закупа:  5 година.

Улазак у посед локала: по исељењу претходног закупца.

Обезбеђење плаћања закупнине: најбољи понуђач је дужан да пре закључења и као услов за закључење уговора, положи предузећу:

  1. депозит у висини од три закупнине из најбоље понуде обрачунате са ПДВ, изражене у еврима, а положене у динарској противвредности на дан полагања. Неполагање депозита се сматра одустанком од уговора, у ком случају се најбољем понуђачу не враћа депозит из тачке III овог огласа. Нереализован депозит се враћа по истеку закупа и предаји локала, у динарској противвредности на дан враћања, без камате, под условом да је закупац измирио обавезе у целости и предузећу предао локал, и
  2. за сваку годину закупа – по 4 сопствене регистроване бланко менице ”без протеста”. Физичко лице које није предузетник, полаже регистроване менице, које су авалиране од стране активног правног лица или предузетника.

VI Разгледање локала – радним даном, у времену од 12 – 14 сати, почев од дана објављивања огласа, закључно са 24.02.2020. године.

 VII Критеријум за избор понуде је висина понуђене закупнине, а у случају две или више понуда са једнаком закупнином, комисија ће позвати понуђаче са понуђеним истим износом закупнине да у року од три дана од пријема позива доставе нову писмену затворену понуду са увећеним износом закупнине у односу на претходно дату понуду. У случају недостављања нове понуде, или понуде са износом закупнине из претходне понуде – комисија задржава право да избор најповољнијег понуђача изврши по слободном уверењу.

VIII Право учешћа имају сва правна и физичка лица која благовремено поднесу исправну понуду и која немају доспелих, а неизмирених обавеза за закуп локала према предузећу.

IX Исправна понуда мора да буде у затвореној коверти и да садржи:

  1. доказ о уплати депозита у целости;
  2. износ понуђене закупнине која не може бити нижа од почетне цене, са назнком да се увећава за ПДВ,
  3. број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита, као и:
  4. Исправна понуда мора да садржи:

а) доказ о уплати депозита у целости,

б) потврду Локалне пореске администрације града Ужица да је понуђач измирио порезе и таксе,

в) Потврду Градске управе за финансије Града Ужица да понуђач нема дуговања према Граду, обе потврде /из подтачи б) и в)/ не старије од 2 месеца пре отварања понуда,

г) износ понуђене закупнине – најниже у висини почетне цене из тачке 3. ове одлуке,

д) број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита, као и

  • за физичка лица – име и презиме, број личне карте, јединствени матични број грађана (ЈМБГ) и адресу;
  • за предузетнике – име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, ЈМБГ, назив радње, матични број (МБ) и копију акта о оснивању;
  • за правна лица (п.л) – назив и седиште, копију решења о упису п.л. у регистар код надлежног органа и пуномоћје за лице које заступа понуђача

X Депозит се не враћа понуђачу који: поднесе неисправну понуду, и/или не закључи уговор и/или не положи средства обезбеђења плаћања  и губи право учешћа у поступку давања у закуп истог локала.

XI Рок за подношење понуда је 25.02..2020. године /уторак/, под условом да понуда стигне  у пријемну канцеларију предузећа у ул. Марије Маге Магазиновић бр. 7 у Ужицу – до 11,00 сати (благовремена понуда). Понуде се подносе у затвореној коверти, непосредно у пријемној канцеларији предуећа у улици Марије Маге Магазиновић 7 или препорученом пошиљком преко поште. На предњој страни коверта понуђач је дужан да упише: “Понуда за локал – не отварај”, а за полеђини – назив, односно име, број телефона и адресу понуђача. Неблаговремене и неисправне понуде се не разматрају.

 XII  Јавно отварање понуда извршиће се у канцеларији директора дана 25.02..2020. године /уторак/ са почетком у 1200 сати.

Особе за контакт: Петровић Милева и Кузељевић Марија (тел. бр. 031/513-259).