Јавни увид у Нацрт просторног плана подручја посебне намене слива акумулације Врутци и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације Врутци на животну средину
14/02/2018

Јавни увид у Нацрт просторног плана подручја посебне намене слива акумулације Врутци и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације Врутци на животну средину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 54-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 64/15)

оглашава

ЈАВНИ УВИД

у

НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
СЛИВА АКУМУЛАЦИЈЕ ВРУТЦИ

и

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
СЛИВА АКУМУЛАЦИЈЕ ВРУТЦИ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ УВИД у Нацрт просторног плана подручја посебне намене слива акумулације Врутци и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације Врутци на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се
од 19. ФЕБРУАРА ДО 20. МАРТА 2018. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА, сваког радног дана у зградама скупштина града Ужица и општине Чајетина, као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (http://www.mgsi.gov.rs).

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми градској/општинској управи у току трајања јавног увида, закључно са  20. мартом 2018. године. Примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу се доставити и директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у среду 14. марта 2018. године  са почетком у 1200 часова у скупштинској сали града Ужица у Ужицу, улица Димитрија Туцовића 52.    

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у понедељак 2. априла 2018. године, са почетком у 1200 часова у скупштинској сали града Ужица у Ужицу, улица Димитрија Туцовића 52. Физичка и представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

Материјал погледајте овде

Опис

Преузимање

Нацрт Просторног плана посебне намене слива акумулације „Врутци“
Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана посебне намене слива акумулације „Врутци“ на животну средину
Реферална карта 1
Реферална карта 2
Реферална карта 3
Реферална карта 4
Реферална карта 5.1
Реферална карта 5.2