Јавни увид у документацију носиоца пројекта мeсара „Мавијан“ Петровић Милан ПР Ужице
15/10/2018

Јавни увид у документацију носиоца пројекта мeсара „Мавијан“ Петровић Милан ПР Ужице

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Улица Димитрија Туцовић бр.52
тел. 031/592-422, факс: 031/513-469

 

На  основу чл.10. став 1.и 2. и чл. 30, а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину ( «Службени гласник » РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

OБАВЕШТЕЊЕ

 

Носилац пројекта – предузеће мeсара „Мавијан“ Петровић Милан ПР Ужице, ул. Хајдук Вељкова бр.12, матични број: 50877639, ПИБ: 100599312, Ужице, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину за пројекат: „Кланица са обрадом меса и израдом месних прерађевина“, која се налази на удаљености од око 9 километара од центра града Ужица – потес Чаковина, на кат.парцели бр.1906/2 КО Гостиница, Ужице.

Увид у садржину захтева и поднету документацију можете извршити сваког радног дана од 09,00 до 15,00 часова,  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на другом спрату зграде Градског развојног центра, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове – града Ужица, улица Петра Ћеловића бб., Град Ужице.

Рок за јавни увид и достављање мишљења о захтеву носиоца пројекта је 10 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, огласној табли Градске управе Ужице или на сајту Града Ужица.