Јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације стамбено туристичког комплекса„Калуђерске Баре-југ“
12/11/2021

Јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације стамбено туристичког комплекса„Калуђерске Баре-југ“

 

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

-Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове-

У складу са чланом 45а.  Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 54/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 , 9/20 и 52/21)

оглашава

ЈАВНИ УВИД

 

поводом израде

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ стамбено  туристичког комплекса„Калуђерске Баре-југ“

Скупштина града Ужица донела је 12.8.2021. године Одлуку о изради Плана детаљне регулације стамбено туристичког комплекса „Калуђерске Баре-југ“ („Сл. лист града Ужица“, број 37/21).

Jавни увид одржаће се од 12. новембра 2021.године до 13. децембра 2021. године у холу  Скупштине града Ужица – ходник  лево од главног улаза,  ул. Димитрија Туцовића бр. 52 у Ужицу.У току трајања јавног увида материјал за јавни увид биће изложен и на званичној интернет страници града Ужица (www.uzice.rs).

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми, Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52, Ужице, у току трајања јавног увида, закључно са 13.12.2021. године.

Јавна седница Комисије за планове одржаће се 24.12.2021. године у Великој сали града Ужица, у 11 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Ужица.

Материјал за јавни увид

 

Материјал за јавни увид

Опис

Преузимање

Текст ПДР-а
Текстуални део
Диспозиција локације и извод из ППППН ПП "Шарган-Мокра Гора"
Графички прилог
Катастарско-топографски план са границом плана
Графички прилог
Планирана намена површинаи препарцелација јавног и осталог земљишта
Графички прилог
Плаанирани саобраћај, регулација и нивелација
Графички прилог
Синхрон план инсталација и предлог уређења комплекса
Графички прилог