Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања за 2018. годину
19/01/2018

Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања за 2018. годину

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима (“Службени гласник РС”, број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (“Службени гласник РС” број 16/16), Одлуке о буџету града Ужица за 2018. годину (“Службени лист града Ужица” број 43/17) и члана 100. Статута града Ужица (“Службени лист града Ужица, број 25/17 – пречишћен текст), градоначелник  града Ужица, упућује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ГРАДА УЖИЦА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

 

  1. НАМЕНА СРЕДСТАВА И ЊИХОВ ИЗНОС

Средства намењена за избор пројеката из области јавног информисања на територији града Ужица, путем штампаних, радио, телевизијских и електронских медија, који ће бити суфинансирани средствима из буџета града Ужица за 2018. годину, су у укупном износу од 8.000.000,00 динара.

Најмањи износ средстава који се одобрава по пројекту је 30.000,00 динара а највећи износ средстава који се одобрава по пројекту је 3.000.000, 00 динара.

Конкурс се расписује за спровођење пројеката у 2018. години.

2. ПРАВО УЧЕШЋА

Право учешћа на конкурсу имају:

а) издавач медија који је уписан у Регистар медија, односно Регистар јавних гласила у Агенцији за привредне регистре, са важећом дозволом РРА за емитовање за подручје града Ужица.

б) правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија.

На конкурсу се може учествовати само са једним пројектом.

Издавач више медија може конкурисати са једним пројектом за сваки медиј.

Пројекат у смислу овог конкурса подразумева заокружену програмску целину или део целине (жанровска или временска) којом се доприноси остваривању јавног интереса,

Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању а нису у уговором предвиђеном року и прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су ненаменски трошила средства.

Учесник конкурса може предложити суфинансирање пројекта у износу који не прелази 80% вредности пројекта, а највише до највећег износа који се одобрава по пројекту а који је утврђен конкурсом.

3. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Критеријуми за оцену пројеката су:

1) Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања а посебно:

а) Значај пројекта са становишта:
– остваривање јавног интереса у области јавног информисања;
– остваривање намене конкурса;
– усклађивање пројеката са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;
– идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група,
– заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истрaживачог приступа.

б)  Утицај и изводљивост са становишта:
– усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;
– степен утицаја пројеката на квалитет информисања циљних група;
– мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;
– разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта;
– степен развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

в) Капацитети са становишта:
– степен организованих и управљачких способности предлагача пројекта
неопходни ресурси за реализацију пројекта;
– стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

г) Буџет и оправданост трошкова са становишта:
– прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;
– економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности

2) Mера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима а посебно:
–  да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);
– доказ о томе да су након изрицања казне или мере предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

Специфични критеријуми за оцењивање пројеката су јавно информисање становника града Ужица о следећим темама:

  • збивањима на локалном нивоу,
  • збивањима у образовању, култури, уметничком стваралаштву, спорту, туризму,
  • збивањима у привреди, предузетништву и пољопривреди,
  • здрављу људи, заштити животне средине, заштити деце и омладине, физичкој култури,
  • људским правима, развоју демократије, унапређивању правне и социјалне државе.

Напомена: Информисање о раду органа града Ужица  није део јавног интереса

4. РОКОВИ

Конкурс је отворен  20 дана  (словима: двадесет дана) од дана објављивања у недељним новинама “Вести”.

5. ПРИЈАВА

Пријава се подноси у 4 (четири) примерка на обрасцима које је прописало Министарство културе и информисања (Образац 1.1 и 1.2) а који се могу преузети на званичном сајту града Ужица www.uzice.rs

Подносилац пројекта дужан је да, уз попуњен формулар пријаве, поднесе и следећу документацију :

  1. решење о регистрацији правног лица или предузетника у Агенцији за привредне регистре,
  2. решење о регистрацији из Регистра медија односно Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре,
  3. дозволу за емитовање радио и/или ТВ програма издату од Регулаторног тела за електронске медије,
  4. оверену изјаву/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржај бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике који се баве производњом медијских садржаја).

– опционо – визуелна пројектна документација: фотографије, штампани материјал, материјал на ЦД-у и сл.

Пријава са документацијом се подноси на писарници града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, са назнаком: За конкурс за јавно информисање или поштом, препорученом пошиљком, са свом потребном документацијом.

Неблаговремене пријаве неће бити разматране као ни пријаве уз које није достављен ниједан прописани документ наведен у конкурсу.

6. ОЦЕНА ПРОЈЕКАТА

Пријаве на конкурс биће оцењене према мери у којој су предложене пројектне активности подесне да остваре општи интерес у области јавног информисања и према мери у којој, на основу поднете документације, учесник на конкурсу пружа већу гаранцију привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

Оцену пројеката поднетих на конкурс вршиће стручна комисија од 3 (три) члана. Изузетно, у случају да на конкурс буде поднето преко 50 пројеката, градоначелник ће именовати Комисију од 5 (пет) чланова.

7. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ЧЛАНОВЕ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, као и медијски стручњаци, заинтересовани за рад у комисији да доставе предлоге за чланове комисије.

Рок за достављање предлога за чланове комисије је 20 (двадесет) дана од дана објављивања конкурса.

Чланове стручне конкурсне комисије именује градоначелник. За члана комисије именује се лице које је назависни стручњак за медије или је медијски радник.

8. НАПОМЕНЕ

Образложено Решење о расподели средстава донеће градоначелник Ужица, а на основу образложеног предлога комисије и биће објављено на званичном сајту града Ужица.

Решење ће бити достављено сваком учеснику конкурса у електронској форми.

Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.

На основу решења биће закључен уговор са лицем које је добило средства за суфинансирање пројектних активности.

9. ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Јавни позив биће објављен на званичном сајту града Ужица www.uzice.rs и у недељним новинама ”Вести”.

За сва питања везана за поступак пријављивања на овај конкурс, заинтересовани се могу обратити телефоном на број: 031/590-150, или лично, у канцеларију број 40, зграда града Ужица, радним данима од 07,30 – 15,00 часова.

Контакт особа: Слађана Митровић.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
II број 651-1/18
17. јануар 2018. године
УЖИЦЕ

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Тихомир Петковић

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ

Опис

Преузимање

Образац 1.1 Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања
Образац 1.2 Буџет пројекта