Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољ. земљишта у државној својини на територији града Ужица за 2021. годину
06/08/2020

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољ. земљишта у државној својини на територији града Ужица за 2021. годину

Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а
Град Ужице
Градска управа за инфраструктуру и развој
Одељење за привреду
Одсек за пољопривреду
Број: VIII-320-495/20-01
Датум: 12.08. 2020. године

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

ГРАДА УЖИЦА ЗА 2021. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон)  и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020 и 25/2020), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Ужица (у даљем тексту: Комисија), расписује јавни позив којим обавештава:

  • образовнe установe – школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;
  • високообразовнe установe – факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;
  • правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;

да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Ужица за 2021. годину, до дана 31.октобра 2020. године.

Потребна документација:

  • Захтев за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде потписан од стране одговорног лица
  • Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци) којим се доказује да је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе;

Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија, задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 8 до 15 часова, у просторијама Одељења за привреду Градске управе за инфраструктуру и развој, Улица Димитрија Туцовића, бр. 52, канцеларија број 28 или са сајта www.užice.rs.

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2020. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија  ће га вратити подносиоцу неотворен.

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници града или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2021. годину“ за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Ужица за 2021. годину, на адресу: Одељење за привреду Градске управе за инфраструктуру и развој града Ужица, Ул. Димитрија Туцовића бр. 52. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Снежана Милановић, телефон: 590-163, email: snezana.milanovic@uzice.rs или лично у просторијама Одељења за привреду, Градске управе за инфраструктуру и развој, Улица Димитрија Туцовића бр. 52, канцеларија бр. 28.

Материјал за преузимање

Опис

Преузимање

Захтев