Јавни позив за набавку услуге јавног задуживања града Ужица
14/02/2018

Јавни позив за набавку услуге јавног задуживања града Ужица

На основу члана 4. Одлуке Скупштине града Ужица о кредитном задужењу бр. I 400-7/18 од 08.02.2018.године, Мишљења Министарства финансија, Управе за јавни дуг бр.401-9/2018-001 од 17.01.2018.године и Одлуке Градоначелника града Ужица о покретању поступка избора најповољнијег понуђача за услугу јавног задуживања Града Ужица-кредит за финансирање капиталних инвестиција број II 404-9/18 од 12.02.2018. године, Градоначелник Града Ужица упућује:

ПОЗИВ

Позивамо Вас да дате своју понуду за набавку услуге јавног задуживања града Ужица ради финансирања капиталних инвестиција, у свему према приложеном упутству из позива и документације.

Понуду доставити (непосредно или путем поште) у затвореној коверти са назнаком „Понуда за набавку услуге јавног задужења- не отварати“ на адресу- Град Ужице 31 000 Ужице, улица Димитрија Туцовића  број 52, закључно са средом 28.02.2018. године до 12 часова, у канцеларију број 12. Неблаговремене понуде неће се отварати и разматрати.

Јавно отварање понуда ће обавити комисија за набавку услуга кредита  дана 28.02.2018. године у 13 часова у просторијама Градске управе Града Ужица, улица Димитрија Туцовића број 52 у канцеларији број 28, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Представници понуђача су дужни да пре почетка отварања понуда, комисији за набавку кредита доставе пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

На основу услова из овог позива у делу кредитни захтев наручиоца понуђач доставља предлог односно нацрт уговора о кредиту који мора да садржи све основне захтеве наручиоца формиране у кредитном захтеву.

Понуду доставити попуњавањем дела који се односи на услове задуживања и то: номиналну каматну стопу, трошкове кредита, укупан износ камате и трошкова у апсолутном износу и укупан износ набавке кредита (главница+камата+трошкови) у апсолутном износу, потписану и оверену од стране понуђача.

Са најповољнијим понуђачем по критеријуму најниже понуђене цене закључиће се Уговор којим ће се ближе регулисати међусoбна права и обавезе уговорних страна.

Услове за јавно задуживање града Ужица ради финансирања капиталних инвестиција можете погледати ОВДЕ

Образац пријаве понуђача можете преузети ОВДЕ

Одлуку о додели уговора можете преузети ОВДЕ.

ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА

Документација о кредитној способности наручиоца садржи следеће:

Документацију о кредитној способности наручиоца можете преузети на адреси www.uzice.rs