Јавни позив за набавку услуге јавног задуживања града Ужица
25/02/2019

Јавни позив за набавку услуге јавног задуживања града Ужица

На основу члана 4. Одлуке Скупштине града Ужица о кредитном задужењу бр. I 400-4/19 од 07.02.2019. године, Мишљења Министарства финансија, Управе за јавни дуг бр.401-10/2019-001 од 16.01.2019. године и Одлуке Градоначелника града Ужица о покретању поступка набавке финансијске услуге кредита број II 404-44/19 од 12.02.2019. године, Градоначелник Града Ужица упућује:

ПОЗИВ

   Позивамо Вас да дате своју понуду за набавку услуге јавног задуживања града Ужица ради финансирања капиталних инвестиција, у свему према приложеном упутству из позива и документације.

Понуду доставити (непосредно или путем поште) у затвореној коверти са назнаком „Понуда за набавку услуге јавног задужења- не отварати“ на адресу- Град Ужице 31 000 Ужице, улица Димитрија Туцовића  број 52, закључно са понедељком 11.03.2019. године до 12 часова, у канцеларију број 12. Неблаговремене понуде неће се отварати и разматрати.

Јавно отварање понуда ће обавити Комисија за набавку услуга кредита, дана 11.03.2019. године у 13 часова, у просторијама Градске управе Града Ужица, улица Димитрија Туцовића број 52 у канцеларији број 28, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Представници понуђача су дужни да пре почетка отварања понуда, комисији за набавку кредита доставе пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

На основу услова из овог позива у делу кредитни захтев наручиоца понуђач доставља предлог односно нацрт уговора о кредиту који мора да садржи све основне захтеве наручиоца формиране у кредитном захтеву.

Понуду доставити попуњавањем дела који се односи на услове задуживања и то: номиналну каматну стопу, трошкове кредита, укупан износ камате и трошкова у апсолутном износу, износ евентуалних бесповратних средстава (гранта) у апсолутном износу за Наручиоца за пројекте енергетске ефикасности, која се исплаћују Граду након успешне реализације ових пројеката, као и укупан износ набавке кредита  (главница + камата + трошкови – (минус) износ бесповратних средстава (гранта) за пројекте енергетске ефикасности) у апсолутном износу, потписану и оверену од стране понуђача.

Са најповољнијим понуђачем по критеријуму најниже понуђене цене закључиће се Уговор којим ће се ближе регулисати међусoбна права и обавезе уговорних страна.

УСЛОВИ ЗА ЈАВНО ЗАДУЖИВАЊЕ ГРАДА УЖИЦА РАДИ ФИНАНСИРАЊА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА

 КРЕДИТНИ ЗАХТЕВ НАРУЧИОЦА

 1. Наручилац:

Корисник кредита је град Ужице, са седиштем у Ужицу, улица Димитрија Туцовића број 52;

Одговорна особа (потписник уговора): Градоначелник Тихомир Петковић

ПИБ 101503055, матични број 07157983, шифра 8411, државни орган- орган локалне самоуправе;

Рачун за извршење буџета Града Ужица број 840-11640-31.

 1. Правни основ задуживања:
 • Статут Града Ужица;
 • Мишљење Министарства финансија РС о задуживању Града Ужица број 401-10/2019-001 од 16.01.2019. године;
 • Одлука Скупштине Града Ужица о кредитном задужењу Града Ужица 400-4/19 од 07.02.2019. год;
 • Одлука о буџету Града Ужица за 2019. годину Службени лист 49/2018;
 • Одлука о покретању поступка избора најповољнијег понуђача за услугу јавног задуживања Града Ужица ради финансирања капиталних инвестиција број II 404-44/19 од 12.02.2019. године.
 1. Подаци о крајњем кориснику кредита:
 • Град Ужице
 1. Намена кредита:

Кредит за финансирање капиталних инвестиција у Граду Ужицу у 2019. години и то:

 • Изградња спортске сале у ОШ „Алекса Дејовић“ у износу од 12.000.000,00 динара;
 • Реконструкција јавне расвете у износу од 40.000.000,00 динара;
 • Изградња водовода у месним заједницама у износу од 13.000.000,00 динара;
 • Реконструкција путева и улица у износу од 40.000.000,00 динара;
 • Реконструкција објекта у касарни у објекат високог образовања у износу од 30.000.000,00 динара;
 • Пројекти енергетске ефикасности у износу од 15.000.000,00 динара.
 1. Рок коришћења кредита:
 • 5 година рок до ког наручилац планира да врати главницу узетог кредита, плати укупну камату на повучена средства као и све трошкове кредита
 1. Период почека (grace период):
 • Не
 1. План повлачења кредита:
 • Начин повлачења средстава кредита је једнократно у року до 10 дана од дана закључивања уговора о кредиту
 1. Предмет набавке је пружање финансијске услуге- јавно задуживање Града Ужица ради финансирања капиталних инвестиција у Граду Ужицу у укупном износу од 150.000.000,00 динара
 2. Динамика отплате кредита:
 • Наручилац ће отплату главнице вршити у једнаким месечним ратама, а камате по месечном обрачуну и достављању каматног листа од стране банке
 1. Средства обезбеђења за уредну отплату кредита:

–      Менице Града Ужица

 1. Кредит у износу од 150.000.000,00 динара се може реализовати путем закључења једног или више појединачних уговора о кредиту (једна или више кредитних партија)
 2. Обавезе Наручиоца су следеће:
 • Достављање усвојене Одлуке о буџету са планираним апропријацијама за отплату кредита, најкасније до 31.01. сваке године, за време трајања кредита;
 • Достављање Одлуке о завршном рачуну буџета и годишњих финансијских извештаја локалне самоуправе, најкасније до 31.07. сваке године, за време трајања кредита- достављање полугодишњих извештаја о извршењу буџета, након достављања истих Министарству финансија РС.
 1. Обавезе банке су следеће:
 • Редовно извештавање корисника кредита о свим променама на рачуну кредита, рачунима обавеза по кредиту;
 • Благовремено обавештавање о изменама пословне политике банке, које могу проузроковати измену уговорених услова коришћења кредита уз могућност корисника кредита да откаже коришћење услуга банке без додатних трошкова.
 1. Износ провизије и других трошкова:
 • За наручиоца није прихватљива накнада за обраду кредитног захтева, као и други трошкови (нпр. накнаде за: мониторинг, неискоришћена средства итд.);

Наручилац не прихвата, као услов одобравање кредита од стране понуђача, отварање текућег рачуна код понуђача, као ни стављање у депозит било каквих финансијских средстава, односно понуђачи не могу условљавати одобравање кредита обављањем других банкарских услуга, као на пример вршење платног промета, девизно пословање и слично, а не могу ограничавати ни право наручиоца на узимање других кредита код других понуђача.

 1. Наручилац наводи могућност превремене отплате кредита делимично и у целости, док трошкови накнаде превремене отплате нису прихватљиви и не улазе у трошкове наручиоца. Изузетно, за закључене уговор/е о кредиту, који буду предвиђали могућност исплате бесповратних средстава (гранта) за пројекте енергетске ефикасности, биће дозвољена могућност укључивања накнада за превремено враћање и рефинансирање
 2. Рок одобравања кредита је одмах након потписивања уговора од стране уговорних страна, а најкасније у року до 10 (десет) дана по потписивању уговора
 3. Кредит је са валутном клаузулом у еврима, а у сврху упоредивости понуда за прерачун у динаре користиће се средњи курс НБС на дан упућивања позива за подношење понуда потенцијалним понуђачима (25.02.2019. године, понедељак);

Обрачунски курс приликом пуштања кредита и отплате кредита треба да буде средњи девизни курс НБС;

Ефективну каматну стопу (ЕКС) и Номиналну каматну стопу (НКС)  изразити у процентима на годишњем нивоу за сваку кредитну партију (једна или више кредитних партија). Обрачун ефективне и номиналне каматне стопе мора бити документован планом/плановима отплате кредита за сваку кредитну партију (једна или више кредитних партија), који/е понуђач прилаже уз понуду дату на обрасцу понуде из позива;

За пројекте енергетске ефикасности доставити одговарајућу/е Студије, којима је предвиђена могућност повраћаја бесповратних средстава (гранта).

Понуђачи имају обавезу да понуђени кредит вежу за тромесечни (3М) ЕУРИБОР, а наручилац ће, примењујући критеријум најнижа понуђена цена кредита, рангирати понуде понуђача према апсолутном износу збира камате и трошкова кредита који је исказан у обрасцу понуде, умањеног за износ понуђених бесповратних средстава (гранта) за пројекте енергетске ефикасности;

Наручилац прецизира датум упућивања позива за подношење понуда за узимање референтне каматне стопе 3М ЕУРИБОР како би била обезбеђена равноправност понуђача;

Ради упоредивости понуда у циљу избора најповољније понуде као и довођења понуда различитих понуђача у исти положај, понуђачи су у обавези да приликом анализе и израде плана/ планова отплате кредита  за сваку партију кредита (једна или више кредитних партија) за датум повлачења кредита одједном, хипотетички користе датум упућивања позива, односно 25.02.2019. године. За обрачун каматне стопе користити пропорционални метод.

 1. Обрачун ефективне каматне стопе за сваку партију кредита (једна или више кредитних партија) мора бити документован планом/ плановима- отплате кредита који је/су израђен/и по методологији НБС, који се прилажу уз образац понуде. План/ови отплате кредита и предлог/зи односно нацрт/и уговора о кредиту мораjу бити потписани и оверени од стране овлашћеног лица понуђача;

Такође, уз образац понуде зa сваку партију кредита (једна или више кредитних партија) доставља се и предлог/зи односно нацрт/и уговора о кредиту, који мора/ју да садржe све основне захтеве наручиоца формиране у овом кредитном захтеву и овој конкурсној документацији, као и све услове који су идентични са условима које је понуђач исказао у самом обрасцу понуде;

Износ бесповратних средстава (гранта) за пројекте енергетске ефикасности, која се враћају након реализације ових пројеката се мора документовати одговарајућим Студијама. Ради упоредивости понуда у циљу избора најповољније понуде, као и довођења понуда различитих понуђача у исти положај, понуђачи су у обавези да износ бесповратних средстава (гранта) за пројекте енергетске ефикасности, искажу у динарима (РСД), рачунајући у динарској противвредности ЕУР, по средњем курсу НБС на дан упућивања позива, односно 25.02.2019. године;

Критеријум за доделу уговора по овом позиву је најнижа понуђена цена кредита исказана у укупном износу набавке кредита (главница + камата + трошкови – (минус) износ понуђених бесповратних средстава (гранта) за пројекте енергетске ефикасности у апсолутном износу).

Особа за контакт је Радмила Баћковић-Шојић, телефон 031/590-161, e- mail radmila.backovic@uzice.rs

Образац пријаве понуђача можете преузети ОВДЕ

ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА

Документација о кредитној способности наручиоца садржи следеће:

Документацију о кредитној способности наручиоца можете преузети на адреси www.uzice.rs