Јавни позив за финансирање/суфинансирање пројеката-програма удружења особа са инвалидитетом у 2018. години
11/01/2018

Јавни позив за финансирање/суфинансирање пројеката-програма удружења особа са инвалидитетом у 2018. години

У складу са чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, број 51/09), чланом 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, број 8/12, 94/13) и Одлуком о буџету града Ужица за 2018. годину  („Службени лист града Ужица, број 43/17),  расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ  

         ЗА  ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ  ПРОЈЕКАТА –  ПРОГРАМА  

                 УДРУЖЕЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2018. ГОДИНИ

        у области заштите лица са инвалидитетом

 

I Град Ужице ће средствима градског буџета у 2018. години финансирати/суфинансирати реализацију пројеката  и програма удружења особа са инвалидитетом,  који су од јавног интереса за локалну заједницу.

II На конкурсу може да учествује удружење:

–    које је регистровано у складу са Законом о удружењима

–    које је регистровано на територији града Ужица

–    које програм / пројекат реализује на територији града Ужица

–    које је поднело годишњи извештај за претходну буџетску годину у складу са уговором о реализовању програма / пројекта, уколико је било носилац програма / пројекта претходне године

–  које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности

–    које у последње две године правноснажном одлуком није кажњено за прекршај или привредни преступ везан за његову делатност

–  које нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања.

III Укупан износ средстава планиран за финансирање/суфинансирање пројеката-програма у области заштите лица са инвалидитетом у 2018. години износи 9.000.000  динара.

IV Средства се додељују за програме / пројекте који ће се реализовати најкасније до 31.12.2018. године.

V Образац пријаве може се преузети у канцеларији координатора за сарадњу са цивилним друштвом – Градски развојни центар или на  званичној интернет презентацији  града  Ужица  www.uzice.rs

Уз пријаву се прилаже документација коју чини:

  1. пријавни образац;
  2. попуњен образац предлога програма / пројекта;
  3. попуњен образац буџета програма / пројекта;
  4. уверење (потврду, извод) да је удружење уписано у регистар надлежног органа – Агенције за привредне регистре;
  5. конкурсна документација у електронској верзији.

VI Комисија за доделу средстава за финансирање/суфинансирање реализације пројеката  и програма удружења особа са инвалидитетом у 2018. години, сачиниће предлог корисника и износа  буџетских средстава по кориснику, на основу кога ће коначну одлуку донети Градоначелник.

VII Рок за подношење пријава је  29.01.2018. године.

Пријаве се подносе преко писарнице града Ужица, канцеларија број 12, у затвореној коверти са назнаком:

– Јавни позив –  удружења ОСИ  –

Контакт особa:
Небојша Сарван, 031/592- 418, mail: nebojsa.sarvan@uzice.rs                 .

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.