Јавни позив за финансирање/суфинансирање пројеката-програма организација цивилног друштва у 2018. години
21/02/2018

Јавни позив за финансирање/суфинансирање пројеката-програма организација цивилног друштва у 2018. години

У складу са чл. 38  Закона о удружењима („Службени гласник РС”, број 51/09), чл. 5 Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, број 8/12, 94/13) и Одлуком о буџету града Ужица за 2018. годину („Службени лист града Ужица ” број 43/17),  објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ  

ЗА  ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ  ПРОЈЕКАТА –  ПРОГРАМА  

ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА  У 2018. ГОДИНИ

 

 I           Град  Ужице ће средствима градског буџета у 2018. години финансирати/суфинансирати реализацију пројеката и програма организација цивилног друштва који су од јавног интереса за локалну заједницу.

Под програмом од јавног интереса, у складу са законом, нарочито се сматрају програми у области: социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, заштите интерно расељених лица са Косова и Метохије и избеглица, подстицање наталитета, помоћи старима, здравствене заштите, заштите и промовисања људских и мањинских права, образовања, науке, културе, информисања, заштите потрошача, борбе против корупције, као и хуманитарни програми и други програми у којима организација искључиво и непосредно следи јавне потребе.

 

II         На конкурсу може да учествује организација цивилног друштва:

–  која је регистрована у складу са Законом о удружењима

– која је регистрована на територији града Ужица, изузев организација цивилног друштва које су регистроване на територији градске општине Севојно а реализују програме – пројекте из области културе

– која програм / пројекат реализује на територији града Ужица

– која је поднела годишњи извештај за претходну буџетску годину у складу са уговором о реализовању програма / пројекта, уколико је била носилац програма / пројекта претходне године

– која није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности

– која у последње две године правноснажном одлуком није кажњена за прекршај или привредни

преступ везан за њену  делатност

– која нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања.

 

III        Укупан износ средстава планиран за финансирање/суфинансирање) пројеката-програма од јавног интереса за локалну заједницу у  буџету града Ужица за  2018.  годину износи  3.500.000 динара.

 

IV        Средства се додељују за програме / пројекте који ће се реализовати најкасније до 31.12.2018. године.

 

V  Образац пријаве може се преузети на  званичној интернет презентацији  града  Ужица  www.uzice.rs

 

Пријаву на јавни позив чине следећи документи:

  1. анекс 1. пријавни образац
  2. анекс 2. образац предлога програма / пројекта;
  3. анекс 3. образац буџета програма / пројекта;

*   Документи под тачкама 1, 2  и 3  подносе се у три примерка.

  1. уверење (потврдa, извод) да је удружење уписано у регистар надлежног органа – Агенције за привредне регистре;
  2. фотокопијa извода из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује.

*   Документи под тачкама  4  и 5   подносе се у  једном  примерку.

*  Комплетну тражену документацију ( под тачкама 1, 2, 3, 4 и 5)  доставити  у електронској форми путем и-мејла координатору за сарадњу са цивилним друштвом – Сарван Небојши, на адресу:  nebojsa.sarvan@uzice.rs

VI     Комисија за доделу средстава за финансирање/суфинансирање реализације пројеката  и програма организација цивилног друштва у 2018. години, сачиниће предлог корисника и износа  буџетских средстава по кориснику, на основу кога ће коначну одлуку донети Градоначелник.

VII   Рок за подношење пријава  је  15.03. 2018. године.

Пријаве се подносе преко писарнице града Ужица, канцеларија број 12,  у затвореној коверти са назнаком:  – Јавни позив – финансирање/суфинансирање пројеката ОЦД  –

Контакт особe:

  1. Небојша Сарван, 031/592-418

nebojsa.sarvan@uzice.rs

2 . Милица Тимотијевић, 031/513-731

milica.timotijevic@uzice.rs

  1. Љиљана Јовановић, 031/513-731

ljiljana.jovanovic@uzice.rs