Јавни позив за финансирање специјализација у области дефицитарних грана медицине
19/01/2018

Јавни позив за финансирање специјализација у области дефицитарних грана медицине

           Комисија за финансирање специјализација у области дефицитарних грана медицине у 2018. години, на основу Одлуке о финансирању специјализација у области дефицитарних грана медицине, број 06-64/17 од 20.11.2017. године и Правилника о  финансирању специјализација у области дефицитарних  грана медицине, број 110-1/18 од 10.01.2018. године, објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за финансирање специјализација  у области дефицитарних грана медицине

 

I Град Ужице финансираће укупно 5 (пет)  специјализација у области грана медицине које су дефицитарне на територији града.

Финансираће се по једна специјализација из следећих области дефицитарних грана медицине:

 1. Анестезија
 2. Радиологија
 3. Педијатрија
 4. Патоанатомија
 5. Офталмологија.

II  Право учешћа на јавном позиву имају  доктори медицине, под следећим условима:

 • да имају пребивалиште на територији града Ужица, најмање 12 месеци непрекидно уназад, у односу на дан објављивања конкурса;
 • да се налазе на евиденцији незапослених лица Националне службе за запошљавање, филијала Ужице;
 • да имају завршен приправнички стаж;
 • да су положили стручни испит.

III Критеријуми за доделу средстава на име финансирањa специјализација,  су следећи:

 • дужина студирања                                                                           до 40 бодова
 • просечна оцена студирања                                                              до 40 бодова
 • дужина вођења на евиденцији незапослених лица                     до 20 бодова.

Уколико пријављени имају исти број бодова предност има подносилац пријаве који има вишу просечну оцену студија

IV  Пријава за учешће на јавном позиву може се преузети са званичне интернет  странице града Ужица или у  писарници Градске управе, соба број 12.

Уз пријаву на јавни позив подносе се следећи докази о испуњењу услова:

 1. копија дипломе о завршеним интегрисаним академским студијама медицине и стицању  академског назива доктор медицине;
 2. копија личне карте /очитана лична карта, уколико се из копије не може видети да ли је испуњен услов везан за дужину пребивалишта на територији града Ужица, потребно је доставити уверење о пребивалишту ПУ Ужице;
 3. уверење Националне службе запошљавања, филијала Ужице о дужини вођења наевиденцији  незапослених лица;
 4. уверење о завршеном приправничком стажу/ положеном стручном испиту.

V Пријаве на конкурс, са траженим доказима о испуњењу услова,  подносе се Комисији за финансирање специјализација у области дефицитарних грана медицине у 2018. години, закључно са 29. 01.2018. године, преко писарнице Градске управе, соба број 12,  или преко поште препоручено на адресу: Град Ужице,  улица  Димитрија Туцовића 52, 31 000 Ужице

VI  Комисија за финансирање специјализација у области дефицитарних грана медицине у 2018. години, размотриће све благовремене пријаве и извршити њихово бодовање у складу са Правилником, у року од 3 дана, по истеку рока за подношење пријава.

На основу извршеног бодовања Комисија ће сачинити ранг листу пријава за сваку од наведених области дефицитарних грана медицине обухваћених јавним позивом.

Ранг листе ће бити објављене на званичној  интернет страници града Ужица.

Образац пријаве можете преузети ОВДЕ.

 

Контакт особа:                                                                                                                                           број  50-1/18, 19.01.2018.

Љиљана Јовановић,

тел. 031/ 513-731, 590-154,  064/8062638,

ljiljana.jovanovic@uzice.rs