Јавни позив за доделу субвенције за јавна нефинансијска предузећа у 2020. години
27/12/2019

Јавни позив за доделу субвенције за јавна нефинансијска предузећа у 2020. години

Јавни позив за доделу субвенције за јавна нефинансијска предузећа у 2020. години

На основу Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)и Статута Града Ужица (”Сл. лист Града Ужица“ број 4/19), Градска управа за финансије расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
ЈАВНА НЕФИНАНСИЈСКА ПРЕДУЗЕЋА У 2020. ГОДИНИ

 

Јавни позив за доделу дотације за јавна и нефинасијска предузећа представља основ за финансирање у области подршке РРА Златибор која доприноси одрживом социо-економском развоју и стабилности Златиборске области, подстицањем конкурентних заједница погодних за живот, рад и пословање, применом стратешког планирања, промоцијом погодног пословног окружења, маркетингом територије и реализацијом развојних иницијатива заједнице. Одлуком о буџету града Ужица за 2020. године у износу од 3.400.000,00 динара економска класификација 451 – субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, позиција у буџету 313.

Наведена субвенција се додељује за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године.

Након одлуке о додели субвенције са корисником субвенције закључиће се уговор који регулише међусобна права и обавезе.

Рок за подношење понуда је 5 дана од објављивања овог конкурса на сајту града Ужица