Јавни позив за доделу субвенције за јавна нефинансијка предузећа у 2021. години
20/01/2021

Јавни позив за доделу субвенције за јавна нефинансијка предузећа у 2021. години

Јавни позив за доделу субвенције за јавна нефинансијска предузећа у 2021. години

На основу Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, број 54/09, 73/1, 101/10, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014,  68/2015 –др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) и Статута Града Ужица (“Сл. лист Града Ужица“ број 4/19), Градска управа за финансије расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА
ЈАВНА НЕФИНАНСИЈСКА ПРЕДУЗЕЋА У 2021. ГОДИНИ

 

Јавни позив за доделу сибвенције за јавна и нефинасијска предузећа представља основ за финансирање у области подршке РРА Златибор која доприноси одрживом социо-економском развоју и стабилности Златиборске области, подстицањем конкурентних заједница погодних за живот, рад и пословање, применом стратешког планирања, промоцијом погодног пословног окружења, маркетингом територије и реализацијом развојних иницијатива заједнице. Одлуком о буџету града Ужица за 2021. године у износу од 3.000.000,00 динара економска класификација 451 – субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, позиција у буџету 186.

Наведена субвенција се додељује за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године.

Након одлуке о додели субвенције са корисником субвенције закључиће се уговор који регулише међусобна права и обавезе.

Рок за подношење понуда је 5 дана од објављивања овог конкурса на сајту града Ужица