Јавни позив за доделу средстава за реализацију посебних програма у области спорта у граду Ужицу за 2021. годину
07/04/2021

Јавни позив за доделу средстава за реализацију посебних програма у области спорта у граду Ужицу за 2021. годину

На основу Законa о спорту (Службени гласник Републике Србије, број 10/16), Одлуке  о буџету Града Ужица за 2021. годину (Службени лист Града Ужица бр. 58/20), Одлуке о финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Ужицу (Службени лист града Ужица”, број 45/18) и Правилника о финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Ужицу (Службени лист града Ужица”, број 45/18), Град Ужицe, расписује

                   ЈАВНИ ПОЗИВ

            за доделу средстава за реализацију посебних програма

                 у области спорта у граду Ужицу за 2021. годину

 

 1. Јавни позив за реализацију посебних програма у области спорта расписује се за следеће програмске активности:

1)    обезбеђивање услова и организација спортских кампова за спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима;
2)   спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање, намештање спортских резултата и друго).

 1. Број посебних програма који могу бити поднети по јавном позиву и који могу бити одобрени одређује се на следећи начин:

– дозвољава се подношење само једног предлога програма од стране једног носиоца – спортске организације;

 1. Право подношења пријаве имају спортске организације које имају регистровано седиште на територији града Ужица:

–  Спортске организације (спортски клубови и спортска друштва)

–  Предшколске установе и школе (ове установе имају статус организација у области спорта, у складу   са Законом, у односу на програме везане за организоване ваннаставне спортске активности ученика кроз школске спортске секције, школска спортска удружења и екипе, организовано физичко васпитање деце предшколског узраста кроз игру и спортске активности, као и у односу на обављање стручног рада у спорту).

 1. Услови које подносилац програма мора да испуни:
  1) да буде уписан у одговарајући регистар у складу са Законом;
  2) да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако Законом није другачије одређено;
  3) да има седиште на територији града Ужица;
  4) да је директно одговоран за реализацију програма;
  5) да је претходно обављао делатност у области спорта најмање једну годину;
  6) да је са успехом реализовао претходно одобрене програме чији је извештај о реализацији прихваћен у целости, осим у случају да програм подноси први пут;
  7) да испуњава услове за обављање спортских активности и делатности у складу са Законом, a које су у вези са предлогом програма;
  8) да располаже капацитетима за реализацију програма.
 2. Пријаве програма се неће разматрати уколико је:
  1) подносилац програма у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;
  2) подносилац програма у блокади пословног рачуна, има пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;
  3) подносилац програма у последње две године правноснажном одлуком кажњаван за прекршај или привредни преступ у вези са његовом делатношћу;
  4) утврђено да је подносилац програма у потпуности ненаменски употребио одобрена средстава добијена из буџета града Ужица за реализацију програма или својим пропустом није постигао у битном делу планиране ефекте програма којима се остварује општи интерес у области спорта.
 3. Укупан износ средстава планиран за за реализацију посебних програма у области спорта, у 2021. години износи 2.000.000,00 динара.
 4. Период реализације : Средства се додељују за програме који ће се реализовати у периоду од 1. јуна до 31. децембра 2021. године.
 5. Рок за подношење пријава истиче 29. априла 2021. године.
 6. Упутство и Обрасци пријаве на Јавни позив за доделу средстава за реализацију посебних програма у области спорта у граду Ужицу за 2021. годину могу се преузети са званичног интернет сајта града Ужице www.uzice.rs.

 

Датум:  07.04.2021. године                                                                                                                                        Број:  66-8/21

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ

Опис

Преузимање

Упутство за јавни позив
Образац пријаве
Образац изјаве о партнерству
Образац извештаја