Јавни позив за доделу подстицајних средстава у области воћарства
04/12/2017

Јавни позив за доделу подстицајних средстава у области воћарства

Град Ужице у сарадњи са Регионалном развојном агенцијом „Златибор“ д.о.о. објављује,

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

У ОБЛАСТИ ВОЋАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА

ЗА 2017. ГОДИНУ

 

 

Позивају се пољопривредни произвођачи са територије града Ужица који планирају заснивање нових воћњака у току 2017. године, да своје пријаве доставе Градској управи Града Ужица.

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Jавним позивом уређују се услови, начин и критеријуми доделе подстицајних средстава у области воћарства на територији града Ужица за 2017. годину. Подстицајна средства биће опредељена за подизање вишегодишњих засада кроз субвенционисање набавке сертификованог воћног садног материјала, и то садница малине сорте виламет и микер.

ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА

Право на доделу подстицајних средстава може остварити физичко лице које је носилац регистрованог породичног пољопривредног газдинства, са активним статусом у 2017. години.

ОПШТИ УСЛОВИ

Подносилац пријаве има право на подстицајна средства ако испуњава следеће услове:

 1. Да има пребивалиште на територији града Ужица,
 2. Да регистровано породично пољопривредно газдинство има активан статус и да се налази на територији града Ужица,
 3. Да је измирио све пореске обавезе према Граду Ужицу,
 4. Да се катастарска парцела на којoj се заснива засад налази на територији града Ужица и да је:
 • у власништву подносиоца пријаве или
 • у закупу од стране подносиоца пријаве за период од најмање 5 година

ПРЕДМЕТ МЕРА ПОДРШКЕ

Предмет мера подршке и доделе подстицајних средстава представља садни материјал малине, сорте виламет и микер, и то на минималној површини од 10 ари и/или у минималном броју од 1.000 садница за обе сорте малине.

Субвенционисани износ подстицајних средстава за набавку садног материјала је 49% од вредности укупне инвестиције. Цене сертификованог садног материјала малине, оба сортимента, износи 40 динара по садници.

Корисник подстицајних средстава је у обавези да сопствено коофинансирање у износу од 51% од вредности укупне инвестиције, уплати Регионалној развојној агенцији „Златибор“ непосредно пре испоруке садног материјала који је предмет јавног позива.

Напомена: Пољопривредни произвођачи могу користити више различитих мера подршке развоју пољопривреде на територији града Ужица за 2017. годину, с тим да максимални износ подстицајних средстава по кориснику износи 250.000,00 динара, одобрених од стране Града Ужица у текућој години.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Подносилац пријаве доставља следећа документа:

 1. Попуњен образац пријаве за доделу подстицајних средстава у области воћарства на територији града Ужица за 2017. годину,
 2. Фотокопију личне карте подносиоца пријаве или очитану личну карту уколико се ради о чипованом документу,
 3. Фотокопију потврде о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава Управе за трезор, за 2017. годину,
 4. Фотокопију извода структуре биљне производње Управе за трезор, за 2017. годину,
 5. Уверење о измиреним пореским обавезама – Градска управа Града Ужица, канцеларија бр. 19,
 6. Фотокопију уговора о закупу катастарске парцеле закључен на период од најмање 5 година, уколико пољопривредни произвођач није власник парцеле.

Напомена: Уколико су пољопривредни произвођачи у току 2017. године за потребе претходних јавних позива достављали документацију под тачкама 4,5 и 6 нису у обавези да исте доставе за потребе овог јавног позива.

Пријава и приложена документација се не враћају подносиоцу пријаве.

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА

Испуњеност услова за доделу подстицајних средстава утврђује Комисија за утврђивање испуњености услова и доделу подстицајних средстава у области воћарства, а на основу приложене документације.

Подстицајна средства се додељују на основу редоследа поднетих пријава, а до утрошка расположивих средстава.

Након утврђивања листе корисника и спецификације садног материјала, извршиће се избор  испоручиоца садног материјала.

Комисија утврђује Листу подносилаца пријавa и доноси предлог Одлуке о додели подстицајних средстава, а директор Регионалне развојне агенције „Златибор“ д.о.о. доноси Одлуку о додели подстицајних средстава. Након тога, са корисником подстицајних средстава се закључује уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе.

У случају да корисник средстава одустане од додељених подстицајних средстава или му је из других разлога онемогућено да их реализује, дужан је да писаним путем обавести Регионалну развојну агенцију „Златибор“ д.о.о. о свом одустајању.

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Корисник подстицајних средстава је дужан да:

 • Садни материјал који је предмет јавног позива искористи за подизање засада на пролеће 2018. године,
 • Садни материјал који је предмет јавног позива не отуђи и не даје другим лицима у закуп у року од 3 годинe од дана потписивања уговора,
 • Негује засад и следи препоруке Пољопривредне саветодавне и стручне службе Ужице.

Напомена: У случају да се корисник подстицајних средстава не придржава било које од горе наведених ставки, дужан је да садни материјал који је предмет јавног позива врати у новчаној противвредности.

НАЧИН И РОКОВИ ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА

Попуњен образац пријаве и потребну документацију подносилац пријаве доставља лично на писарницу Градске управе града Ужица, канцеларија бр. 12, на адреси Димитрија Туцовића 52, 31000 Ужице, најкасније до петка 29. децембра 2017. године до 14 часова.

Пријаве је потребно доставити у затвореној коверти, са назнаком: ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ВОЋАРСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ.

За додатне информације можете се обратити на бројеве телефона 031/590-163 и 031/523-065.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве послате на други начин (нпр. факсом, поштом или е-mailom) или достављене на друге адресе, неће се разматрати.

Обрасци пријаве су доступни  у просторијама Регионалне развојне агенције „Златибор“ д.о.о, на адреси Петра Ћеловића бб, 31000 Ужице, у просторијама Градске управе Града Ужица, Одсек за пољопривреду, канцеларија бр. 28, на адреси Димитрија Туцовића 52, 31000 Ужице, сваког радног дана од 10 до 14 часова, или на сајту Града Ужица.

 

Образац пријаве

Опис

Преузимање

Образац пријаве за доделу подстицајних средстава у области воћарства