Јавни позив за ангажовање лица по уговору о делу за потребе реализације пројекта "Успостављање система одбране од поплава у прекограничном подручју Србије и Босне и Херцеговине"
11/09/2017

Јавни позив за ангажовање лица по уговору о делу за потребе реализације пројекта “Успостављање система одбране од поплава у прекограничном подручју Србије и Босне и Херцеговине”

ЈАВНИ ПОЗИВ

за ангажовање  лица по уговору о делу

 

Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој оглашава јавни позив за ангажовање лица по Уговору о делу, за обављање послова на реализацији пројекта „Успостављање система одбране од поплава у прекограничном подручју Србије и Босне и Херцеговине“. Пројекат је одборен за реализацију у оквиру 3. позива Програма прекограничне сарадање Србија-Босна и Херцеговина. Град Ужице и Општина Бајина Башта реализују пројекат на територији Србије, док је на територији Босне и Херцеговине за имплементацију задужена Општина Вишеград. Пројекат почиње 1. октобра, 2017. године и траје 24 месеца, односно до 1. октобра, 2019. године.  За реализацију пројекта ангажују се лица за следеће позиције: финансијски менаџер, менаџер за набавке и администартивни менаџер.

Наведене позиције  подразумевају следеће послове:

  1. ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏЕР – вођење финансија пројекта, мониторинг буџетских трошкова, припрема финансијске документације и финансисјких извештаја.  планира реализацију одобреног буџета,  прати коришћење и намену употребе средстава, израђује и подноси  финансијске извештаје, обезбеђује пратећу документацију уз извештаје, прати реализацију свих уговора, организује и спроводи све активности везане за финансијске трансакције, архивира и води пројектну документацију, прати трошкове и спровођење набавки  у сарадњи са менаџером за набавке, припрема документацију за пореску управу и ослобађање од ПДВ-а, врши плаћања, стара се о тачној обради финансијско књиговодствених података, врши надзор над рационалним коришћењем средстава,  припрема податке за периодичне извештаје и сву партећу документацију.  Период ангажвања финасијског менаџера је од 01.10.2017. до 01.10.2019. године. Проценат ангажованња је 60% од пуног радног времена у наведеном периоду.
  2. МЕНАЏЕР ЗА НАБАВКЕ –  задужен  је  за припрему и ажурирање  плана набавке у скалду са активностима и одобреним буџетом пројекта, припрему тендерске пакете у скалду са инструкцијама за набавке. Менаџер за набавке  води комплетан процес набавке, од расписивања тендера, преко архивирања и вођења одговарајуће документације, припрема документе за евалуацију понуда, води одговарајуће записе  и даље процесурира документацију у вези са припремом уговора за одабране понуђаче, стара се о благовременој реализацији поступка ослобађања од пореза у случају да је одабрани добаљач у систему ПДВ-а, тесно сарађује са финансијским менаџером и обезбеђује релевантну документацију неопходну за извештавање о реализованим трошковима. Период ангажвања финасијског менаџера је од 01.10.2017. до 01.08.2018. године. Проценат ангажованња је 60% од пуног радног времена у наведеном периоду.
  3. АДМИНИСТАРТИВНИ МЕНАЏЕР – одговоран је припрему, слање и архивирање комплетне документације везане за реализацију пројектних активности. Период ангажвања финасијског менаџера је од 01.10.2017. до 01.10.2019. године. Проценат ангажованња је 50% од пуног радног времена у наведеном периоду.

Ангажована лица биће одоговорна менаџеру пројекта из Град Ужица.

УСЛОВИ АНГАЖОВАЊА

Сва лица заинтересована да се пријаве морају поседовати  следеће квалификације и искуство:

Квалификације и вештине

  • ВСС или 3 године релевантног професионалног искуства
  • добре комуникационе вештине
  • познавање рада на рачунару
  • одлично знање енглеског језика

Посебно професинално искуство

  • најмање 3 године одговарајућег искуства у раду на пројектима који се финансирају из ЕУ или других донатроских фондова
  • искуство у најмање 2 пројеката финансирана из средстава ЕУ, првенствено пројектима прекограничне сарадње
  • познавање Практичног водича за уговорне поступке за екстерне активности ЕК (ПРАГ) у контексту финансијског управљања и администарције ЕУ пројеката, спровођења набавки по ЕУ процедурама и  организацији промотивних активности у складу са правилаима ЕУ о видљивости.

Пријаве се поднесе на е-адресу: aleksandar.tasic@uzice.rs у року од осам дана од објављивања на интернет страни Града Ужица (www.uzice.rs). Благовременим ће се сматрати пријаве које стигну до последњег дана наведеног рока, односно до 19. септембра, 2017. године у 15:00 часова.

Пријава са састоји од биографије кандидата и пропратног писма. На разговор ће бити позвани кандидати који задовољавају тражене услове.