Јавна набавка - Радови на реконструкцији ОШ "Стари Град" одељење у Турици
12/04/2018

Јавна набавка – Радови на реконструкцији ОШ “Стари Град” одељење у Турици

На основу члана 31. 32. 52. и 61. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», број 124/12, 14/15 и 68/15), Уговора о правима и обавезама Канцеларије за управљање јавним улагањима и града Ужица у реализацији пројекта санације објекта ОШ « Стари град « издвојено одељење у Турици и Одлуке градоначелника града Ужица, о покретању поступка јавне набавке радова у отвореном поступку

 

ГРАД УЖИЦЕ

ул. Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

у  отвореном поступку за јавну набавку II број 404-38/18

 

 1. Наручилац : Град Ужице, Градоначелник, ул.Д.Туцовића 52. Корисник буџетских средстава. Интернет страница наручиоца : www.uzice.rs
 2. Поступак јавне набавке се спроводи у отвореном поступаку.
 3. Предмет јавне набавке су: Радови на реконструкцији ОШ « Стари Град « одељење у Турици.

Ознака из општег речника набавки је:

– 45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови;

– 45262700 – адаптација зграда;

– 45420000 – радови на уградњи столарије;

– 45454000 – радови на реконструкцији;

– 45350000 – машинске инсталације

 1. Јавна  набавка није обликована по партијама.
 2. Критеријум за избор најповољније понуда и доделу уговора  је најнижа понуђена цена.
 3. Начин преузимања конкурсне документације на интернет адреси наручиоца www.uzice.rs или са портала Управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs
 4. Начин подношења понуде и рок: Понуде се достављају непосредно или путем поште на адресу Град Ужице, ул. Димитрија Туцовића број 52. у затвореној коверти са назнаком – Понуда за: Радове на реконструкцији ОШ « Стари град « одељење у Турици, ЈН II бр. 404-38/18, – Не отварати. На полеђини коверте уписати тачан назив, адресу, број телефона и особу за контакт  понуђача.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може учествовати у више заједничких понуда.

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин одређен конкурсном документацијом.

Крајњи рок за достављање понада је  30-ти дан од дана објављивања јавног позива на порталу УЈН и сајту града Ужица, www.uzice.rs и то до 11,00 часова,тј. до 14.05.2018.године, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после истека рока за подношење понуда  сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка биће враћене понуђачу, са назнаком да је понуда неблаговремена.

 1. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће обавити Комисија за набавку последњег дана истека рока за подношење понуда, тј. 14.05.2018.године у 12,00 часова у просторијама Градске управе града Ужица, ул. Димитрија Туцовића бр. 52  у Малој сали уз присуству овлашћених представника понуђача.
 2. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача су дужни да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда. Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.
 3. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде је 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда.
 4. Контакт особа: Славиша Пројевић, дипл. економиста slavisa.projevic@uzice.rs, и Вера Вукосављевић, дипл.правник. vera.vukosavljevic@uzice.rs .

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети ОВДЕ.

Измену конкурсне документације можете преузети ОВДЕ.

Питања можете преузети ОВДЕ.

Одговоре можете преузети ОВДЕ.

Одлуку о додели уговора можете преузети ОВДЕ.

Обавештење о закљученом уговору можете преузети ОВДЕ.

Одлуку о измени уговора можете преузети ОВДЕ.

Одлуку о измени уговора бр.2 можете преузети ОВДЕ.

Одлуку о измени уговора бр.3 можете преузети ОВДЕ.

Одлуку о измени уговора бр.4 можете преузети ОВДЕ.

Одлуку о измени уговора бр.5 можете преузети ОВДЕ.

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ

Опис

Преузимање

Конкурсна документација - Објекти јавне намене