Јавни позив - Достављање пријава за доделу подстицајних средстава у области живинарства
25/09/2018

Јавни позив – Достављање пријава за доделу подстицајних средстава у области живинарства

Град Ужице у сарадњи са Регионалном развојном агенцијом „Златибор“ д.о.о. објављује,

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА 

У ОБЛАСТИ ЖИВИНАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА

ЗА 2018. ГОДИНУ

 

Позивају се пољопривредни произвођачи са територије града Ужица који планирају узгој живине у току 2018. године, да своје пријаве доставе Градској управи Града Ужица.

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА
Jавним позивом уређују се услови, начин и критеријуми доделе подстицајних средстава у области живинарства на територији града Ужица за 2018. годину. Подстицајна средства биће опредељена за узгој живине кроз субвенционисање набавке пилића расе голошијан.

ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА
Право на доделу подстицајних средстава може остварити физичко лице које је носилац регистрованог породичног пољопривредног газдинства, са активним статусом у 2018. години.

ОПШТИ УСЛОВИ

Подносилац пријаве има право на подстицајна средства ако испуњава следеће услове:

 1. Да има пребивалиште на територији града Ужица,
 2. Да регистровано породично пољопривредно газдинство има активан статус и да се налази на територији града Ужица,
 3. Да је измирио све пореске обавезе према граду Ужицу,
 4. Да поседује адекватан просторни капацитет који одговара намени, односно узгоју живине,
 5. Да је катастарска парцела на којoj се врши узгој живине:
 • у власништву подносиоца пријаве или
 • у закупу од стране подносиоца пријаве за период од најмање 5 година

ПРЕДМЕТ МЕРА ПОДРШКЕ
Предмет мера подршке и доделе подстицајних средстава представљају пилићи расе голошијан, и то 300 комада пилића по кориснику подстицајних средстава.

Корисник подстицајних средстава је дужан обезбеди сопствено коофинансирање у износу од 10% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом.

Напомена: Предност у овом позиву имаће пољопривредни произвођачи који нису били корисници истог за претходну, 2017. годину.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Подносилац пријаве доставља следећа документа:

 1. Попуњен образац пријаве за доделу подстицајних средстава у области живинарства на територији града Ужица за 2018. годину,
 2. Фотокопију личне карте подносиоца пријаве или очитану личну карту уколико се ради о чипованом документу,
 3. Фотокопију потврде о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава Управе за трезор, за 2018. годину,
 4. Фотокопију извода биљне структуре Управе за трезор, за 2018. годину,
 5. Уверење о измиреним пореским обавезама – Градска управа града Ужица, канцеларија бр. 19,
 1. Фотокопију уговора о закупу катастарске парцеле и објекта, закљученог на период од најмање 5 година, уколико пољопривредни пороизвођач није власник парцеле.

Напомена: Пријава и приложена документација се не враћају подносиоцу пријаве.

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА

Испуњеност услова за доделу подстицајних средстава утврђује Комисија за утврђивање испуњености услова и доделу подстицајних средстава у области живинарства, а на основу приложене документације.

Подстицајна средства се додељују на основу редоследа поднетих пријава, а до утрошка расположивих средстава.

Након утврђивања листе корисника, извршиће се избор испоручиоца пилића расе голошијан.

Комисија утврђује Листу подносилаца пријавa и доноси предлог Одлуке о додели подстицајних средстава, а директор Регионалне развојне агенције „Златибор“ д.о.о. доноси Одлуку о додели подстицајних средстава. Након тога, са корисником подстицајних средстава се закључује уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе.

У случају да корисник средстава одустане од додељених подстицајних средстава или му је из других разлога онемогућено да их реализује, дужан је да писаним путем обавести Регионалну развојну агенцију „Златибор“ д.о.о. о свом одустајању.

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Корисник подстицајних средстава је дужан да:

 • Живину која је предмет јавног позива не отуђи и не даје другим лицима у року од годину дана од дана потписивања уговора,
 • Да исхрану и негу живине врши по препоруци Пољопривредне саветодавне и стручне службе Ужице.

Напомена: У случају да се корисник подстицајних средстава не придржава било које од горе наведених ставки, дужан је да живину која је предмет јавног позива врати у новчаној противвредности.

НАЧИН И РОКОВИ ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА

Попуњен образац пријаве и потребну документацију подносилац пријаве доставља лично на писарницу Градске управе града Ужица, канцеларија бр. 12, на адреси Димитрија Туцовића 52, 31000 Ужице, најкасније до понедељка 08.10.2018. године до 14 часова.

Пријаве је потребно доставити у затвореној коверти, са назнаком: ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ЖИВИНАРСТВА ЗА 2018. ГОДИНУ.

За додатне информације можете се обратити на бројеве телефона 031/523-065, 031/510-098, 590-163.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве послате на други начин (нпр. факсом, поштом или е-mailom) или достављене на друге адресе, неће се разматрати.

Обрасци пријаве су доступни  у просторијама Регионалне развојне агенције „Златибор“ д.о.о, на адреси Петра Ћеловића бб, 31000 Ужице,  у просторијама Градске управе Града Ужица, Одсек за пољопривреду, канцеларија бр. 28, на адреси Димитрија Туцовића 52, 31000 Ужице, сваког радног дана од 10 до 14 часова, или на сајту Града Ужица и Регионалне развојне агенције „Златибор“ д.о.о.

Пријавни образац можете преузети ОВДЕ

Опис

Преузимање

Пријавни образац - живинарство