Јавни оглас за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта
07/06/2017

Јавни оглас за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта

На основу члана 27. став 10. и 29. став 1. Закона о јавној својини («Службени гласник Републике Србије» број 72/2011, 88/2013, 105/2014 и 108/2016), члана 99. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник Републике Србије» број 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014) и Одлуке Скупштине града Ужица о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта путем прикупљања затворених писмених понуда („Службени лист града Ужица“ број 16/17), град Ужице

р а с п и с у ј е

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПУТЕМ

ПРИКУПЉАЊА ЗАТВОРЕНИХ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

I ПРЕДМЕТ ОГЛАСА

Расписује се јавни оглас за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине града Ужица, на следећим локацијама:

Целина А.

Кат.парцеле које се налазе на локацији „Мејуг“ у Севојну, улица Партизанска, које су по начину коришћења остало вештачки створено неплодно земљиште, уписане у лист непокретности број 134 КО Севојно, и то:

Локација број 1: кат.парцела број 3711/1 КО Севојно,површине 12 ари 57 м²,

Локација број 2: кат.парцела број 3711/2 КО Севојно, површине 9 ари 59 м²,

Локација број 3: кат.парцела број 3711/9 КО Севојно, површине 11 ари 86 м².

Целина Б.

Кат.парцела која се налази у Крчагову „Касарна IV пук“, у улици Карађорђева која по начину коришћења представља грађевинску парцелу уписане у лист непокретности број 12281 КО Ужице, и то:

Локација број 4: кат.парцела број 3820/7 КО Ужице, површине 12 ари 04 м².

Целина В.

Катастарске парцеле за које се понавља јавни оглас, и то:

Локација број 5: кат.парцела број 3398/3 КО Севојно, која по врсти представља неизграђено градско грађевинско земљиште, по начину коришћења остало вештачки створено неплодно земљиште, површине 2 ара 01 м², која се налази у Севојну, потес Село, уписане у лист непокретности број 134 КО Севојно,

Локација број 6: кат.парцела број 8058 КО Мокра Гора, која по врсти представља неизграђено грађевинско земљиште ван граница градског грађевинског земљишта, по начину коришћења остало природно неплодно земљиште, површине 14 ари 76 м², која се налази у Мокрој Гори, потес Котроман, уписане у лист непокретности број 1446 КО Мокра Гора.

II НАМЕНА ПАРЦЕЛА

Локација број 1: На основу Плана генералне регулације „Севојно“(„Службени лист града Ужица“ број 5-4/12), издата је Информација о локацији за катастарску парцелу број 3711/1 КО Севојно VI број 353-211/17-02 од 26.04.2017. године.

Локација број 2: На основу Плана генералне регулације „Севојно“(„Службени лист града Ужица“ број 5-4/12), издата је Информација о локацији за катастарску парцелу број 3711/2 КО Севојно VI број 353-212/17-02 од 26.04.2017. године.

Локација број 3: На основу Плана генералне регулације „Севојно“(„Службени лист града Ужица“ број 5-4/12), издата је Информација о локацији за катастарску парцелу број 3711/9 КО Севојно VI број 353-213/17-02 од 26.04.2017. године.

Локација број 4:. На основу Плана детаљне регулације „Касарна IV пук“ у Крчагову I фаза(„Службени лист града Ужица“ број 17-6/13), издата је Информација о локацији за катастарску парцелу број 3820/7 КО Ужице VI број 353-160/17-02 од 24.03.2017. године.

Локација број 5: На основу Плана генералне регулације „Севојно“(„Службени лист града Ужица“ број 5-4/12), издата је Информација о локацији за катастарску парцелу број 3398/3 КО Севојно VI број 353-359/16-02 од 12.09.2016. године.

Локација број 6: На основу Просторног плана града Ужица(„Службени лист града Ужица“ број 22/10), издата је Информација о локацији за катастарску парцелу број 8058 КО Мокра Гора VI број 353-400/16-02 од 30.09.2016. године.

III ПОЧЕТНА ЦЕНА

Локација број 1: Почетна цена износи 26.000,00 еура у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Локација број 2: Почетна цена износи 20.000,00 еура у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Локација број 3: Почетна цена износи 25.000,00 еура у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Локација број 4: Почетна цена износи 120.000,00 еура у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Локација број 5: Почетна цена износи 2.500,00 еура у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Локација број 6: Почетна цена износи 5.300,00 еура у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

IV НАЧИН ПЛАЋАЊА

Лице које је у складу са расписаним јавним огласом прибавило предметну непокретност у својину дужно је да купопродајну цену за непокретност, умањену за износ депозита, исплати у целости у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате, на дан закључења уговора о купопродаји.

Нацрт уговора о купопродаји предметних непокретности је саставни део продајне документације.

Одмах по исплати целокупног износа купопродајне цене, купац ће бити уведен у миран и несметан посед предметне непокретности и биће му дата сагласност за укњижбу права својине на предметној непокретности.

Уговор о купопродаји предметне непокретности се потписује у року од 30 дана од дана доношења Решењa о отуђењу предметне непокретности понуђачу који је понудио најповољније услове.

Уговор о купопродаји предметне непокретности ће бити оверен пред надлежним органом, а трошкови те овере, трошкови уписа будућег купца као власника предметне непокретности код надлежне СКН Ужице, и сви други евентуални трошкови који произилазе из уговора о отуђењу падају на терет купца.

V ОПШТИ УСЛОВИ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА

Поступак отуђења непокретности за предметне локације ће спровести Комисија именована решењем Градског већа III број463-40/17-1 од 24.05.2017. године.

Оглас ће бити отворен 30 дана од дана објављивања у дневном листу «Блиц».

Рок за подношење пријава за учешће у поступку отуђења предметних непокретности је 07.07.2017. године до 11,00 часова.

Пријаве се достављају у затвореној коверти, за сваку локацију посебно.

Сви учесници огласа су обавезни да уплате депозит за учешће у поступку или да положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, у износу од 25% од почетне цене непокретности и то:

Локација број 1: 6.500,00 еура, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате.

Локација број 2: 5.000,00 еура, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате.

Локација број 3: 6.250,00 еура, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате.

Локација број 4 : 30.000,00 еура, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате.

Локација број 5 : 625,00 еура, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате.

Локација број 6: 1.325,00 еура, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате.

Депозит се уплаћује на рачун буџета града Ужица – депозит број 840-818804-47 код Управе за трезор, позив на број одобрења 89-100, модел 97, а последњи дан рока за уплату депозита је 04.07.2017.године.

У случају да се као депозит положи неопозива првокласна банкарска гаранција, оригинал банкарске гаранције овлашћено лице понуђача предаје лично председнику комисије у канцеларију број 47 који ће му издати одговарајућу потврду. Последњи дан рока за полагање неопозиве банкарске гаранције је 04.07.2017. године до 14,00 часова.

Банкарска гаранција мора имати рок важења до 07.08.2017. године. У случају да у поступку отуђења непокретности победи понуђач који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, најповољнији понуђач мора измирити износ депозита у року од 48 сати од дана отварања понуда, а пре потписивања уговора о купопродаји непокретности, након чега ће му бити враћена гаранција.

Цена за откуп продајне документације износи 5.000,00 динара за сваку локацију посебно. Профактура се може преузети током трајања огласа сваког радног дана у периоду од 7,30 часова до 15,00 часова, на следећој адреси: Град Ужице, 31000 Ужице, улица Димитрија Туцовића број 52, у канцеларији број 26, а продајна документација се преузима у канцеларији број 47. Приликом преузимања продајне документације учесници огласа су обавезни да доставе потврду о уплати цене продајне документације.

Право учешћа на огласу имају сва правна и физичка лица.

VI ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПРИЈАВЕ

– за физичка лица: доказ о уплати депозита или фотокопија банкарске гаранције, име, презиме, фотокопија личне карте, адреса становања, потписана изјава о губитку права на повраћај депозита, изјава учесника да прихвата услове из овог огласа и продајне документације и висина купопродајне цене.

– правно лице и предузетник: доказ о уплати депозита или фотокопија банкарске гаранције, пословно име, извод из регистра привредних субјеката или другог одговарајућег регистара, потврда о ПИБ-у, потписана изјава о губитку права на повраћај депозита, изјава учесника да прихвате услове из овог огласа и продајне документације и висина купопродајне цене.

Пријава мора бити потписана од стране подносиоца физичког лица или предузетника, односно од стране овлашћеног заступника правног лица, а у случају подношења пријаве преко пуномоћника, уз пријаву се прилаже специјално пуномоћје оверено од стране надлежног органа.

Неблаговремена пријава је: пријава поднета по истеку рока за подношење пријаве.

Непотпуна пријава је: пријава која не садржи све тражене податке и документацију из дела овог јавног огласа који је означен као «обавезна садржина пријаве».

Неблаговремене и непотпуне пријаве се одбацују, а депозит се враћа.

Јавно отварање писмених понуда одржаће се дана 07.07.2017.године, у свечаној сали града Ужица, улица Димитрија Туцовића број 52, 31000 Ужице, у присуству Комисије формиране решењем Градског већа града Ужица и учесникa огласа и то:

-за Локацију број 1 у 12,00 часова,

-за Локацију број 2 у 12,30 часова,

-за Локацију број 3 у 13,00 часова,

-за Локацију број 4 у 13,30 часова,

-за Локацију број 5 у 14,00 часова,

-за Локацију број 6 у 14,30 часова.

Ако јавном отварању понуда присуствује учесник огласа лично потребно је да пружи на увид доказ о идентитету (важећа лична карта или пасош). У случају да га заступа овлашћено лице по пуномоћју потребно је да исто лице приложи специјално пуномоћје за заступање на јавном отварању понуда оверено од стране надлежног органа.

Поступак јавног отварања понуда спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава.

Основни критеријум за избор најповољнијег учесника на јавном огласу је висина понуђене цене.

Учесници јавног огласа који нису изабрани за најповољнијег понуђача имају право на повраћај уплаћеног депозита, у року од 8 дана од дана доношења Решења о отуђењу предметне непокретности понуђачу који је понудио најповољније услове.

Најповољнијем понуђачу депозит се урачунава у укупан износ накнаде приликом закључења уговора о купопродаји.

Ако најповољнији понуђач одустане од понуде, односно не закључи уговор о купопродаји или не плати купопродајну цену у складу са тачком IV овог огласа, губи право на повраћај депозита, у ком случају ће се донети решење о избору следећег најповољнијег понуђача.

Заинтересовани учесници јавног огласа у току трајања овог огласа, а пре подношења пријава могу добити детаљније информације о намени објеката који се могу градити на конкретној парцели, коефицијенту искоришћености, степену изграђености, габариту, спратности објекта, као и друге релевантне податке од Миланка Вукотића на телефон број 031/590-107.

Пријаве се подносе у затвореној коверти, за сваку локацију посебно на којој треба да стоји следећи текст:

«ПРИЈАВА НА ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ– НЕ ОТВАРАТИ» са назнаком ”Отуђење непокретности на Локацији број 1»

«ПРИЈАВА НА ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ– НЕ ОТВАРАТИ» са назнаком ”Отуђење непокретности на Локацији број 2»

«ПРИЈАВА НА ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ– НЕ ОТВАРАТИ» са назнаком ”Отуђење непокретности на Локацији број 3»

«ПРИЈАВА НА ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ– НЕ ОТВАРАТИ» са назнаком ”Отуђење непокретности на Локацији број 4»

«ПРИЈАВА НА ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ– НЕ ОТВАРАТИ» са назнаком ”Отуђење непокретности на Локацији број 5»

«ПРИЈАВА НА ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ– НЕ ОТВАРАТИ» са назнаком ”Отуђење непокретности на Локацији број 6»

Пријава се подноси на следећу адресу:ГРАД УЖИЦЕ, 31000 Ужице,Улица Димитрија Туцовића 52(за Комисију за отуђење непокретности) или лично у пријемну канцеларију број 12 Градске управе Ужице, на истој адреси.

На полеђини коверте видљиво назначити назив и адресу подносиоца пријаве.

Све ближе информације у вези са огласом могу се добити на телефон број 031/590-138, особа за контакт Славиша Пројевић.