Јавни оглас - Давење у закуп паркинг простора у улици Михајла Пупина ради изградњи привременог објекта спратне гараже
11/05/2018

Јавни оглас – Давење у закуп паркинг простора у улици Михајла Пупина ради изградњи привременог објекта спратне гараже

На основу Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ број 16/2018), Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист града Ужица“ број 6/09. 18/12, 20/13, 10/17 и 21/18),  члана 5.Одлуке о одређивању посебних јавних паркиралишта („Службени лист града Ужица“ број 12/09, 17/09, 17/12 и 22/15), Решења о покретању поступка давања у закуп паркинг простора у улици Михајла Пупина ради изградње привременог објекта спратне гараже путем прикупљања затворених писмених понуда III број 463-34/18 од 07.05.2018.године, град Ужице

 

р а с п и с у ј е

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПАРКИНГ ПРОСТОРА

У УЛИЦИ МИХАЈЛА ПУПИНА У УЖИЦУ

РАДИ ИЗГРАДЊЕ ПРИВРЕМЕНОГ ОБЈЕКТА СПРАТНЕ ГАРАЖЕ

ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ЗАТВОРЕНИХ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

 

1.Предмет огласа:

Давање у закуп јавног обележеног паркинг простора у улици Михајла Пупина у Ужицу, код аутобуске станице, ради изградње привременог објекта, металне, монтажно демонтажне спратне гараже.

2. Опис паркинг простора који је предмет закупа:

Паркинг простор који је предмет закупа се састоји из асфалтиране површине са обележеним паркинг местима.

3. Намена:

Вршење делатности паркирања путничких аутомобила.

4. Услови:

Закупац се обавезује да на поменутој локацији, у границама предметног паркинга, повећа број паркинг места изградњом привременог објекта, монтажно демонтажне, искључиво челичне конструкције, модуларног типа, спратност П+2, са кровном покривком, у складу са стандардима и прописима који регулишу изградњу ове врсте објекта.

5. Понуђач је дужан да достави идејну скицу решења, технички опис објекта са сертификатом о квалитету материјала, у складу са стандардима и прописима који регулишу изградњу ове врсте објекта.

6. Укупан број паркинг места мoра бити већи од 100.

7. Рок за постављање монтажног објекта:

Рок за постављање монтажног објекта не сме бити дужи од 90 дана од дана закључења уговора о закупу.

8.У току постављања објекта не сме се ометати редовни саобраћај. Локација је отвореног типа и неће бити организовано њено разгледање.

9. Време закупа:

Уговор о закупу јавног обележеног паркинг простора из тачке 1.  овог огласа се закључује на 5 година, с тим што се може продужити на још 5 година уколико је закупац извршио све обавезе.

10.Почетна износ закупа:

Почетни месечни износ закупнине износи 125 еура са обрачунатим ПДВ-ом.

11.Начин плаћања

Понуђач који у складу са расписаним јавним огласом добије у закуп предметну непокретност дужан је да износ закупнине плаћа до 10.-ог  у месецу за претходни месец, на основу издате фактуре Градске управе за финансије града Ужица. Закупнина се плаћа у динарској противвредности еура по средњем курсу  Народне банке Србије на дан плаћања.

Уговор о закупу се потписује у року од 3 дана од дана доношења решења Градског већа о избору најповољнијег понуђача.

12. Општи услови огласа

Поступак давања у закуп предметне непокретности спровешће Комисија именована решењем Градског већа III број 463-34/18-1 од 07.05.2018. године.

Оглас ће бити отворен  7 дана од дана објављивања у локалном листу „Вести“.

Рок за достављање понуда за учешће у поступку је 18.05.2018.године до 14,00 часова, било да се шаље поштом, било да се предаје лично на писарници Градске управе.

Понуде се достављају у затвореној коверти.

13. Уплата депозита

Сви учесници огласа су обавезни да уплате депозит за учешће у поступку у износу од три почетне месечне закупнине са обрачунатим ПДВ-ом, у укупном износу од 375 еура у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Депозит се уплаћује на рачун буџета града Ужица – депозит број 840-818804-47 код Управе за трезор, позив на број одобрења 89-100, модел 97.

Последњи дан за уплату депозита је 17.05.2018.године.

Учесници јавног огласа који нису изабрани за најповољнијег понуђача имају право на повраћај уплаћеног депозита, у року од 8  дана од дана доношења Решења Градског већа о давању у закуп непокретности најповољнијем понуђачу.

Ако најповољнији понуђач одустане од понуде, односно не закључи уговор о закупу у року од три дана од дана доношења Решења Градског већа о давању у закуп непокретности најповољнијем понуђачу губи право на повраћај депозита, у ком случају се поступак јавног оглашавања понавља.

Најповољнијем понуђачу који је добио решење о закупу предметне непокретности, уплаћени депозит се урачунава у укупан износ прве три месечне закупнине приликом закључења уговора о закупу.

14.Откуп конкурсне документације

Цена за откуп конкурсне документације износи 5.000,00 динара. Профактура се може преузети током трајања огласа сваког радног дана у периоду од 7,30 часова до 15,00 часова, на следећој адреси: Град Ужице, 31000 Ужице, улица Димитрија Туцовића број 52, у канцеларији број 26, а конкурсна документација се преузима у канцеларији број 40. Приликом преузимања конкурсне документације учесници огласа су обавезни да доставе потврду о уплати цене конкурсне документације.

15. Право учешћа на огласу

Право учешћа на огласу имају сва правна лица и предузетници. 

16. Обавезна садржина понуде

-правна лица: назив и седиште, копија решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа  не старије од 6 месеци, уговор о отварању и вођењу рачуна код пословне банке, потврда о ПИБ-у, потврда надлежног органа Републике Србије да је понуђач измирио порезе не старија од 2 месеца пре отварања понуда, изјава понуђача да му није изречена мера забране регистроване делатности која је на снази у току трајања јавног огласа, пријава на јавни оглас, доказ о уплати депозита, изјава о губитку права на повраћај депозита, изјава учесника да прихвата услове из овог огласа и конкурсне документације, износ понуђене закупнине који не сме бити нижи од почетне закупнине ,потписан нацрт уговора о закупу, идејна скица решења, технички опис објекта са сертификатом о квалитету материјала, уз испуњеност услова из тачке 4. и 6. овог огласа у складу са стандардима и прописима који регулишу изградњу ове врсте објекта.

предузетници: име и презиме предузетника, адреса, број личне карте, јмбг, назив радње, матични број, копија решења о упису предузетника у регистар код надлежног органа  не старије од 6 месеци, уговор о отварању и вођењу рачуна код пословне банке, потврда о ПИБ-у, потврда надлежног органа Републике Србије да је понуђач измирио порезе не старија од 2 месеца пре отварања понуда, изјава понуђача да му није изречена мера забране регистроване делатности која је на снази у току трајања јавног огласа, пријава на јавни оглас,доказ о уплати депозита, изјава о губитку права на повраћај депозита, изјава учесника да прихвата услове из овог огласа и конкурсне документације, износ понуђене закупнине који не сме бити нижи од почетне закупнине, потписан нацрт уговора о закупу, идејна скица решења, технички опис објекта са сертификатом о квалитету материјала уз испуњеност услова из тачке 4. и 6.овог огласа, у складу са стандардима и прописима који регулишу изградњу ове врсте објекта.

Конкурсна документација мора бити потписана од стране предузетника, односно од стране овлашћеног заступника правног лица, а у случају подношења понуде преко пуномоћника уз понуду се  прилаже и специјално пуномоћје оверене од стране надлежног органа.

Ако јавном отварању понуда присуствује учесник огласа лично потребно је да пружи на увид доказ о идентитету (важећа лична карта или пасош). У случају да га заступа овлашћено лице по пуномоћју потребно је да исто лице приложи специјално пуномоћје за заступање на јавном отварању понуда оверено од стране надлежног органа.

17. Неблаговремене и непотпуне понуде

Неблаговремена понуда је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда.

Непотпуна понуда је понуда која не садржи све тражене податке и документацију из дела овог јавног огласа који је означен као «обавезна садржина понуде».

Подносиоци неблаговремене и непотпуне понуде не могу учествовати у поступку прикупљања писмених понуда,непотпуне и неблаговремене понуде се одбацују,а  депозит се враћа.

18. Отварање понуда и избор најповољнијег понуђача

Јавно отварање писмених понуда одржаће се дана 21.05.2018. године у 10,00 часова у малој сали града Ужица, улица Димитрија Туцовића број 52, 31000 Ужице.

Отварање понуда извршиће комисија именована решењем Градског већа.

Јавном отварању понуда могу да присуствују представници понуђача.

Поступак јавног отварања понуда спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна понуда.

Основни критеријуми за избор најповољнијег учесника на јавном огласу су:

  1. Да је понуђач испунио услове из тачке 4, 5. и 6. овог огласа и
  2. Висина понуђене закупнине.

Уколико два или више понуђача понуде исти износ закупнине, Комисија ће позвати понуђаче који су понудили исти износ закупнине, да у року од три дана од дана пријема позива, доставе нову писмену затворену понуду, са увећаним износом закупнине у односу на претходно дату понуду, а које ће Комисија отворити и утврдити најповољнијег понуђача.Уколико позвани понуђачи у року од три дана не доставе нову понуду, односно ако су понуђачи доставили нову понуду са истоветном закупнином, Комисија ће путем жреба извршити избор најповољнијег понуађача.

Заинтересовани учесници огласа могу добити ближе информације  о изградњи привременог објекта на предметном паркинг простору од Деспић Зорана на тел. 031/590-110 или у канцеларији број 3 Градске управе Ужице.

Понуде се достављају у затвореној коверти са назнаком

„Понуда за давање у закуп јавног обележеног паркинг простора у улици Михајла Пупина у Ужицу, код аутобуске станице, ради изградње привременог објекта, металне, монтажно демонтажне спратне гараже – НЕ ОТВАРАЈ“.

На полеђини коверте видљиво назначити назив и адресу понуђача.

Понуда се подноси на следећу адресу:ГРАД УЖИЦЕ, 31000 Ужице,Улица Димитрија Туцовића 52(за Комисију за давање у закуп паркинг простора у улици Михајла Пупина) или лично у пријемну канцеларију број 12 Градске управе Ужице, на истој адреси.

Све ближе информације у вези са огласом могу се добити на телефон број 031/590-150, особа за контакт Ивана Краковић.