Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији града Ужица
19/03/2018

Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији града Ужица

Одељење за заштиту животне средине
и одрживи развој
VI Број 503 – 12/18
Датум: 19.03.2018.год.

 

О Д Л У К А

о расписивању Јавног конкурса за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама

 

На основу Одлуке градоначелника о расписивању Јавног конкурса за суфинансирање мера енергетске ефикасности породичних објеката и стамбених зграда II број 503-12/18 од 15.03.2018.године, Правилника о спровођењу мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама у Граду Ужицу за 2018.годину (”Сл.лист Града Ужица”17/18), Град Ужице,

 

расписује

 ЈАВНИ КОНКУРС

за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији града Ужица

 

I Право учешћа на Конкурсу за суфинансирање мера енергетске ефикесности имају власници породичних стамбених објекта који су изграђени на градском подручју у првој, другој или трећој стамбеној зони (према решењу за порез), где се и региструје повећано загађење ваздуха у зимском периоду.

II Право учешћа имају и власници станова у стамбеним зградама на градском подручју које немају техничких могућности за прикључење на градски топловод

III У 2018.години суфинасираће се мере:

1. Набавка и уградњa материјала за изолацију спољних зидова на породичним стамбеним објектима:

 • Максимално учешће Града до 120.000,00 динара са ПДВ по објекту, односно до 50 % износа по објекту са ПДВ.
 • Планирана средстава 2.400.000 динара.

  2. Набавка и уградња столарије са одговарајућим термичким својствима на породичним стамбеним објектима:
 • Максимално учешће града до 80.000,00 динара са ПДВ по објекту, односно до 50 % износа по објекту са ПДВ
 • Планирана средства 1.500.000 динара.

  3. Набавка котлова или етажних пећи на дрвни пелет за породичне стамбене објекте:

 • Максимално учешће града до 85.000,00 са ПДВ, односно до 50 % укупне вредности са ПДВ.
 • Планирана средства 1.500.000 динара.

  4. Набавка котлова на гас
  за породичне стамбене објекте:
 • Максимално учешће Града до 60.000,00 са ПДВ, односно до 50 % укупне вредности са ПДВ.
 • Планирана средства 3.300.000 динара. 

  5. Набавка котлова на гас за станове у стамбеним зградама:

 • Максимално учешће Града до 60.000,00 са ПДВ, односно до 50 % укупне вредности са ПДВ.
 • Планирана средства 1.000.000 динара.

IV ДОКУМЕНТАЦИЈА

       1) Документацијa коју доставља подносилац пријаве при подношењу пријаве:

 1. Потписан и попуњен Пријавни образац за суфинасирање мера енергетске ефикасности,
 2. Фотокопија личне карте или очитану чиповану личну карту,
 3. Копија грађевинске дозволе, односно други документ којим се доказује легалност објекта,
 4. Извод из листа непокретности, не старији од две године,
 5. Изјава о броју чланова заједничког домаћинства, са фотокопијама личних карти или очитаним чипованим личним картама за пунолетне чланове домаћинства,
 6. Потписана изјава о коришћењу горива (за радове под 1. и 2.),
 7. Потврда „Ужице гас“ а.д. о могућности прикључења на гасовод уколико се набавља котао на гас,
 8. Потврда ЈКП ”Градска топлана Ужица” да нема техничких могућности за прикључење на градски топловод за власнике станова у стамбеним зградама.

       2) Документација коју обезбеђује Град:

 1. Потврда о редовном измиривању обавеза по основу јавних прихода буџета Града Ужица.

       3) Документација која се даје на увид Комисији приликом обиласка објекта:

 • Последњи рачун о плаћеним комуналним обавезама.

      4) Документација која се доставља након потписивања Уговора и завршетка  радова:

 • Захтев за повраћај средстава
 • Доказ о завршетку радова (потврда енергетског менаџера Града Ужица),
 • Фискалне и готовинске рачуне,
 • Извештај о испитивању коефицијента пролаза топлоте произвођача столарије, издат од овлашћеног сертификационог тела (мера 2.),
 • Попуњен и оверен гарантни лист за материјал, опрему и радове,
 • Уговор о испоруци гаса (мера 4 и 5),
 • Фотокопија жиро рачуна подносиоца захтева за уплату средстава.

V Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања на званичном сајту Града Ужица

VI Неблаговремена пријава је: пријава поднета по истеку рока за подношење пријаве.

VII Непотпуна пријава је: пријава која не садржи све тражене податке и документацију из дела овог огласа означен под 1.

Заинтересовани учесници јавног огласа у току трајања овог огласа, а пре подношења пријава детаљне информације могу добити на телефон број 031/592-421 или у Одељењу заштите и унапређења животне средине ул. Петра Ћеловића бб (шарена сала).

Пријава се подносе на следећу адресу:

Град Ужице, 31000 Ужице, Улица Димитрија Туцовића 52

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове

Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој

или лично у пријемну канцеларију број 9 Градске управе Ужице, на истој адреси.

Са назнаком: СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА У ГРАДУ УЖИЦУ ЗА 2018.ГОДИНУ-Не отварати

На полеђини коверте видљиво назначити назив и адресу подносиоца пријаве.

 

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ

Опис

Преузимање

Пријавни образац
Захтев за суфинансирање мера енергетске ефикасности
Изјава о броју чланова домаћинства
Изјава о коришћењу горива
Захтев за повраћај средстава
Правилник