Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији града Ужица
26/02/2020

Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији града Ужица

Одељење за заштиту животне средине
и одрживи развој Града Ужица
VI Број 352-73/20
Датум: 26.02.2020. године

 

О Д Л У К А 

о расписивању Јавног конкурса за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама

 

На основу Одлуке градоначелника о расписивању Јавног конкурса за суфинансирање мера енергетске ефикасности породичних објеката и стамбених зграда II број 352-73/20 од 24.02.2020. године, Правилника о спровођењу мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама у Граду Ужицу за 2020. годину (”Сл.лист Града Ужица” 7/20), Град Ужице,

расписује

 ЈАВНИ КОНКУРС

за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији града Ужица

 

I УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС

Услови учешћа на Конкурсу које мора да испуни подносилац захтева:

 1. Да је власник и да живи у породичној кући или стану који су изграђени на градском подручју у првој, другој или трећој стамбеној зони (према решењу за порез), где се и региструје повећано загађење ваздуха у зимском периоду.
 2. Да стамбена зграда нема техничких могућности за прикључење на градски топловод.
 3. Да поседује један од следећих доказа за стамбени објекат:
  • доказ о изградњи објекта пре доношења прописа о изградњи,
  • грађевинску дозволу добијену кроз редован поступак обезбеђења дозволе,
  • грађевинску дозволу добијену из поступка легализације или
  • решење о озакоњењу.
 4. Да је измирио доспеле обавезе по основу пореза на имовину.

Право учешћа на Конкурсу немају :

 1. Власници стамбено-пословних објеката.
 2. Грађани који су у претходном периоду користили средства Града Ужица за суфинансирање мера енергетске ефикасности.
 3. Власници стамбених објеката на којима је у претходном периоду средствима Града Ужица суфинансирана нека од мера енергетске ефикасности.
 4. Власници објеката који су у претходне две године после потписивања Уговора одустали од одобрене субвенције.

II У 2020.години суфинасираће се мере:

 1. Набавка и уградњa материјала за изолацију спољних зидова на породичним кућама:
 • Максимално учешће Града до 120.000,00 динара са ПДВ по пријави, односно до 50% износа са ПДВ.
 • Планирана средстава 12.000.000 динара.
 1. Набавка и уградња столарије са одговарајућим термичким својствима на породичним кућама:
 • Максимално учешће Града до 80.000,00 динара са ПДВ по пријави, односно до 50% износа са ПДВ
 • Планирана средства 8.000.000 динара.
 1. Набавка котлова или етажних пећи на дрвни пелет за породичне куће:
 • Максимално учешће Града до 85.000,00 са ПДВ, односно до 50% укупне вредности котла са ПДВ.
 • Планирана средства 2.000.000 динара.
 1. Набавка котлова на гас за породичне куће:
 • Максимално учешће Града до 70.000,00 са ПДВ, односно до 50% укупне вредности са ПДВ.
 • Планирана средства 14.000.000 динара.
 1. Набавка котлова на гас за станове у стамбеним зградама:
 • Максимално учешће Града до 70.000,00 са ПДВ, односно до 50% укупне вредности са ПДВ.
 • Планирана средства 3.500.000 динара.

III ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

А) Документацијa коју доставља подносилац пријаве при подношењу пријаве:

 1. Потписан и попуњен Пријавни образац за суфинасирање мера енергетске ефикасности,
 2. Фотокопију личне карте или очитану чиповану личну карту власника објекта,
 3. Копију грађевинске дозволе, односно други документ којим се доказује легалност објекта,
 4. Извод из листа непокретности, не старији од две године (фотокопија),
 5. Фотокопија Ужичке породичне картице (за кориснике картице).

Б) Документација коју обезбеђује Град:

 1. Потврда о редовном измиривању обавеза по основу јавних прихода буџета Града Ужица.
 2. Потврда „Ужице гас“ а.д. о могућности прикључења на гасовод уколико се набавља котао на гас,
 3. Потврда ЈКП ”Градска топлана Ужица” да нема техничких могућности за прикључење на градски топловод за власнике станова у стамбеним зградама. 

Ц) Документација која се даје на увид Комисији приликом обиласка објекта:

 1. Грађевински пројекат објекта (по потреби)
 2. Припремљен предрачун за материјал, опрему и радове.

Д) Документација која се доставља приликом потписивања Уговора

 1. Фотокопија жиро рачуна подносиоца захтева за уплату средстава.
 2. Потписана изјава о коришћењу горива

E) Документација која се доставља након потписивања Уговора и завршетка радова:

 1. Захтев за повраћај средстава
 2. Доказ о завршетку радова (потврда енергетског менаџера Града Ужица),
 3. Фискалне и готовинске рачуне за материјал, опрему и радове,
 4. Извештај о испитивању коефицијента пролаза топлоте произвођача столарије, издат од овлашћеног сертификационог тела (мера 2.),
 5. Попуњен и оверен гарантни лист за материјал, опрему и радове,
 6. Уговор о испоруци гаса (мера 4 и 5),

Обавештавамо заинтересоване грађане да је рок за подношење пријава за учешће на Јавном конкурсу за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији града Ужица продужен и траје до 25.05.2020. године.

Услови учешћа на Конкурсу остају непромењени, осим рока за завршетак радова који ће бити продужен.

IV Неблаговремена пријава је: пријава поднета по истеку рока за подношење пријаве.

V Непотпуна пријава је: пријава која не садржи све тражене податке и документацију из дела овог огласа означен под тачком А.

Пријава се подноси у затвореној коверти са именом, презименом и адресом подносиоца захтева, на портирници Градске куће или поштом на адресу:

Град Ужице

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове

Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој

Димитрија Туцовића 52

Са назнаком: СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА У ГРАДУ УЖИЦУ ЗА 2020.ГОДИНУ-Не отварати

Заинтересовани учесници јавног Конкурса у току трајања овог огласа, а пре подношења пријава детаљне информације могу добити на телефон број 031/592-421 и 031/ 592-422

Документа за пријаву се могу преузети са званичне интернет странице Града Ужица или на портирници Градске куће улица Димитрија Туцовића 52.

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ

Опис

Преузимање

Образац пријаве на јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породицним кућама и стамбеним зградама на територији града Ужица
Правилник