Јавни конкурс за попуњавање положаја
24/02/2021

Јавни конкурс за попуњавање положаја

На основу чл. 56. ст. 1 и чл. 66. ст. 7 Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016,-др. закон и 47/2018), чл. 95. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („ Сл. гласник РС“, број 21/2016, 113/2017 и 95/2018)  чл. 12. ст. 2.  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе  и чл. 42. Статута Градске општине Севојно I број 06-277/19 од 16.05.2019. године,  Веће  Градске општине Севојно оглашава

 

 

ЈАВНИ  КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА          

 

 

Орган у коме се положај попуњава:

Град Ужице-Управа Градске општине Севојно

II   Положај  који се попуњава:                                                         

Начелник Управе  Градске општине Севојно

Трајање рада на положају: 5 година

Подаци о радном месту:  руководи и поредставља управу Градске општине, организује и усмерава рад управе и одговара за њен рад, организује и обезбеђује законито и ефикасно обављање послова, координира рад запослених у управи градске општине, прати прописе и обавља слижене нормативне послове, предлаже Већу Градске оопштине Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у управи градске општине, доноси опште и појединачне акте комима се уређују права и дужности запослених у градској општини( из области радних односа, плата и другим накнадама запослених, оцењивања резултата рада запослених и др.), доноси и друга акта у складу са законом ид ругим прописима, подноси Извештај о раду управе Већу градске општине, стара се о обезбеђивању услова рада, врши и друге послове у складу са законом, Статутом градске општине Севојно као и другим општим актима.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне  науке на основним  академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање пет  године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о локалној самоуправи ( „Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018), Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, (“Сл. гласник РС“, број 21/2016,  113/2017и 95/2018)   Закон о буџетском систему („ Сл. гласник РС“, број54/2009, 73/10, 101/2010, 101/2011, 62/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020),  Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/2016), Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 38/2019), вештина комуникације, организационе способности и вештина руковођења- усмена провера.

III Место рада: Севојно, ул. Миливоја Марића 40.

IV Адреса на коју се подносе  пријаве за јавни конкурс: Пријава на јавни конкурс подноси се Конкурсној комисији за спровођење јавног конкурса за попуњавање положаја начелник Управе Градске општине Севојно,  Севојно, ул. Миливоја  Марића 40,   са назнаком » За јавни  конкурс».

Рок за подношење пријава на јавни  конкурс је 15 дана,  од дана оглашавања  обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „Вечерње новости“.

VI Лице које је задужено за давање обавештења о јавном  конкурсу: Гордана Ђорђевић, тел. 031/590-162.

VII  Општи услови за рад за рад на положају: Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу односно органу аутономне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци.

VIII Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, по могућности e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини рдног искуства са кратким описом послова на којима је кандидт радио до подношења пријаве на конкурс и одговорностима на тим пословима, податке о стручном усавршавању. Пријава мора бити потписана.

IX Докази који се прилажу уз пријаву на јавни  конкурс:

– оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;

– оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;

– оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;

– оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту ( кандидат са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подноси доказ о положеном правосудном испиту);

– оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

–  доказ да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (уверење МУП-а- Полицијске управе);

– за учеснике конкурса који су били у радном односу у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединици локалне самоуправе, доказ  да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

– изјава у којој се кандидат  опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то  учинити орган ;

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника. Као доказ могу се приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године, у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту/уверење о положеном правосудном испиту.

Законом  о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/16) прописано је између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (чл. 9. ст. 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (чл. 103. ст.3). Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву, која је у прилогу конкурса,  којом се опредељује за једну од две могућности-да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Одредбом чл. 7. Уредбе о државном стручном испиту, државни стручни испит могу полагати лица која немају положен државни стручни испит, а пријавила су се на јавни конкурс за попуњавање положаја у државном органу у складу са прописима о државним службеницима, односно за попуњавање положаја у аутономној покрајини,  јединици локалне самоуправе и у граду Београду у складу са прописима о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе. Лица из чл. 7.  наведене уредбе, дужна су да поднесу захтев за полагање државног стручног испита, наредног дана од дана истека рока за подношење пирјава на јавни конкурс за попуњавање положаја у државном органу у складу са прописима о државним службеницима, односно за попуњавање положаја у органу аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе или града Београда у складу са прописима о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе.

Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: кандидати  чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, биће обавештени на   бројеве телефона и адресе које наведу у својим пријавама.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији, биће одбачене.

Овај конкурс је објављен на сајту Градске општине Севојно (www.sevojno.org.rs),  огласној табли Градске општине Севојно,а у дневним новинама „Вечерње новости“ објављено је обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен конкурс.

Образац изјаве  којом се  странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, или ће то учинити орган уместо странке, налази се у прилогу јавног конкурса.

*Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

                                                                                                                                                                 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

                                                                                                                                           ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

                                                                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                                                                                   Иван Марић, с.р.

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ

Опис

Преузимање

Изјава о сагласности за прикупљање података на јавном конкурсу за попуњавање положаја