Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места
03/10/2019

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
Градска општина Севојно
Севојно
IV број 111- 522/19
30.09.2019. године
УЖИЦЕ

 

            На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („ Сл. гласник РС“, број 21/2016, 113/2017 и 95/2018)  чл. 11.  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл. гласник РС», број 95/2016) и  Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број:112-6426/2019 oд 26.06.2019. године, Управа Градске општине Севојно,  оглашава

 

 

ЈАВНИ  КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ  РАДНОГ МЕСТА

           

I Орган у коме се радно места попуњава: 

Град Ужице-Управа Градске општине Севојно

II  Радно  место које се  попуњава:

Запослени на административно техничким пословима

  1 извршилац

 Опис посла:   Прима захтеве странака, пружа информације о потребној документацији и констатује која су документа предата уз захтев, води скраћени деловодник и уводи предмете у исти, износи на увид и рад примљену пошту функционерима Градске општине, израђује текстове по диктату и рукопису, рад на рачунару, преузима, прима и отпрема пошту, поднеске, списе, пакете и друге пошиљке, води књигу евиденције поште, прати стање потрошног материјала, умножавање радних материјала, прима телефонске позиве и преусмерава их, обавља послове архивирања предмета у регистре, сређивање архиве, праћење предмета који су архивирани и износи исте по потреби и обавља  и обавља друге сродне послове, по налогу начелника.

Услови: Стечено средње стручно образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару и завршен приправнички стаж.

У изборном поступку проверава се : познавање   Закона о општем управном поступку ( управни поступак са елементима канцеларијског пословања), вештина комуникације-усмена провера, познавање рада на рачунару- сертификат, потврда).

III Место рада: Севојно,  ул. Миливоја Марића 40.

IV Адреса на коју се подносе  пријаве за јавни конкурс: Градска општина Севојно, Управа,   Конкурсна комисија, Севојно,  ул. Миливоја Марића 40,  са назнаком » За јавни  конкурс».

 V Рок за подношење пријава на јавни  конкурс је 15 дана,  од дана оглашавања  обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „Вечерње новости“.

VI Лице које је задужено за давање обавештења о јавном  конкурсу: Гордана Ђорђевић, тел. 031/590-162.

VII  Општи услови за рад на радном месту: Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу односно органу аутономне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа и да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни  конкурс:

 потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;

– изјава у којој се кандидат  опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то  учинити орган ;

– оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;

– оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;

– оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;

– оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту ( кандидат са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подноси доказ о положеном правосудном испиту);

– оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

–  доказ да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (уверење МУП-а- Полицијске управе);

-доказ о познавању рада на рачунару (оригинал или оверена копија сертификата, потврде)

– за учеснике конкурса који су били у радном односу у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединици локалне самоуправе, доказ  да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника. Као доказ могу се приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године, у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту/уверење о положеном правосудном испиту.

Законом  о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/16) прописано је између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (чл. 9. ст. 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (чл. 103. ст.3). Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности-да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IX Tрајање радног односа: За наведено радно место, радни однос се заснива на неодређено време.

Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: кандидати  чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, биће обавештени на   бројеве телефона и адресе које наведу у својим пријавама.

Напомена:  За кандидате који раније нису заснивали радни однос у органима аутономне покрајине, јединици локалне самоуправе, градској општини или државном органу, пробни рад је обавезан у трајању од  6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се у радни однос, под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији, биће одбачене.

Овај конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ужица www.uzice.rs и Градске општине Севојно www.sevojno.org.rs,  огласној табли Градских управа Града Ужица и Градске општине Севојно, а у дневним новинама „Вечерње новости“ објављено је обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентација на којим је објављен конкурс.

Образац изјаве  којом се  странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, или ће то учинити орган уместо странке, може се преузети на интернет презентацији Града Ужица www.uzice.rs и Градске општине Севојно www.sevojno.org.rs,  или  у Услужном центру Градских управа  Града Ужица, канцеларија бр.12 и пријемној канцеларији Градске општинем Севојно.
*Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ

                                                                                                                                                         ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СЕВОЈНО

                                                                                                                                                                      Данка Антонијевић

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ

Опис

Преузимање

Изјава о сагласности за прикупљање података на јавном конкурсу за попуњавање извршилачког радног места