Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места
11/04/2019

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА,
ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
IV број 111-4/19
11.04.2019. године
УЖИЦЕ

  

            На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („ Сл. гласник РС“, број 21/2016, 113/2017 и 95/2018)  чл. 11.  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл. гласник РС», број 95/2016) и  Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број:112-1922/2019 26.02.2019. године,   Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности Града Ужица,  оглашава

 

ЈАВНИ  КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ  РАДНИХ МЕСТА

       

 

I Орган у коме се радна места попуњавају:

Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности

II Радна  места која се  попуњавају:                                                                  

  1. Унапређење и управљање људским ресурсима

Опис посла:  Прати и анализира стратешка документа и прописе из области управљања људским ресурсима, сарађује са Националном академијом за јавну управу у области креирања програма обука и развија сарадњу са организацијама и институцијама у области управљања људским ресурсима, учествује у припреми Нацрта правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, учествује у припреми нацрта Кадровског плана, у вођењу кадровске евиденције, учествује у анализи, процени и припреми предлога годишњег Програма стручног усавршавања службеника и предлога финансијског плана за његово извршење, организује и учествује у анализи ефеката интерног и екстерног стручног усавршавања, учествује у успостављању и развијању система оцењивања рада службеник и обавља остале послове од значаја за каријерни развој службеника.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне области друштвено-хуманистичких наука, у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закона о Националној академији за јавну управу, познавање стратешког планирања, познавање прописа и методологије везане за стручно усавршавање и оцењивање службеника у јединицама локалне самоуправе и  вештина комуникације- усмена провера.

  1. Послови локалне канцеларије за младе

Опис посла:  Спроводи и прати омладинску политику-иницира израду и прати спровођење ЛАП (локалне стратегије за младе), предлаже буџет за реализацију ЛАП-а, учествује у поступку спровођења конкурса за реализацију ЛАП-а, иницира припрему пројеката за конкурсе на националном нивоу, припрема и реализује пројекте за младе, учествује у поступку спровођења конкурса за реализацију ЛАП-а, прати потребе младих анализом трендова, стања и потреба, спроводи истраживање о потребама и проблемима младих у локалној заједници, води базу података о активним удружењима младих, обезбеђује подршку у раду Савета за младе и другим комисијама и радним телима, обавља послове ученичког и студентског стандарда у поступку остваривања права на стипендије и кредите.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање  на основним академским студијама у  обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,   најмање 3 година радног искуства у струци, положен државни стручни испит и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о младима, Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,  познавање стратешког планирања и управљања пројектним циклусом и вештина комуникације – усмена провера.

III Место рада: Ужице, ул. Димитрија Туцовића 52.

IV Адреса на коју се подносе  пријаве за јавни конкурс: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности Града Ужица,  Конкурсна комисија, 31000 Ужице, ул. Димитрија Туцовића 52, са назнаком

» За јавни  конкурс».

V Рок за подношење пријава на јавни  конкурс је 15 дана, од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „Вечерње новости“.

VI Лице које је задужено за давање обавештења о јавном  конкурсу: Гордана Ђорђевић, тел. 031/590-162.

VII  Општи услови за рад на радним местима: Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни  конкурс:

потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;

-изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то учинити орган ;

-оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;

-оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;

-оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;

-оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту ( кандидат са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подноси доказ о положеном правосудном испиту);

-оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

-доказ да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (уверење МУП-а- Полицијске управе);

-за учеснике конкурса који су били у радном односу у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединици локалне самоуправе, доказ  да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа;

доказ о познавању рада на рачунару (сертификат, диплома, потврда о завршеној обуци).

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника. Као доказ могу се приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године, у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту/уверење о положеном правосудном испиту.

Законом  о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/16) прописано је између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (чл. 9. ст. 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (чл. 103. ст.3). Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности-да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IX Tрајање радног односа: За наведена радна места, радни однос се заснива на неодређено време.

Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: кандидати  чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, биће обавештени на   бројеве телефона и адресе које наведу у својим пријавама.

Напомена:  За кандидате који раније нису заснивали радни однос у органима аутономне покрајине, јединици локалне самоуправе, градској општини или државном органу, пробни рад је обавезан у трајању од  6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се у радни однос, под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији, биће одбачене.

Овај конкурс је објављен на интернет презентацији Града Ужица www.uzice.rs,  а у дневним новинама „Вечерње новости“ објављено је обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен конкурс.

Образац изјаве  којом се  странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, или ће то учинити орган уместо странке, може се преузети на интернет презентацији Града Ужица www.uzice.rs,  или  у Услужном центру Градских управа  Града Ужица, канцеларија бр.12.

*Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

                                                                             ВД НАЧЕЛНИК

                                                                             Гордана Урошевић

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ

Опис

Преузимање

Изјава о сагласности за прикуљању података на јавном конкурсу за попуњавање извршилачког радног места