Јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа ''Велики парк'' Ужице
19/05/2021

Јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа ”Велики парк” Ужице

На основу члана 36. Закона о јавним предузећима ( ”Службени гласник РС” број 15/2016 и 88/2019) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа ”Велики парк” Ужице, I број 119-9/21 од 28.04.2021.године, Скупштина града Ужица, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор директора Јавног предузећа

”Велики парк” Ужице

 

ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ

Јавно предузеће ” Велики парк” Ужице
Улица Велики парк бб, Ужице

ПОСЛОВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

 Јавно предузеће ”Велики парк” је основано ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса, као и редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга, а посебно:

– одржавања јавних зелених површина која обухвата уређење, текуће и инвестиционо одржавање зелених рекреативних површина и приобаља, – управљања непокретностима које су у јавној својини града Ужица, а које Град пренесе на коришћење јавном предузећу.

МЕСТО РАДА

 Ужице, Улица Велики парк бб.

УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА

1) да је пунолетно и пословно способно лице;

2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2;

4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Предузећа;

5) да познаје област корпоративног управљања;

6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;

7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

8) да се против кандидата не води кривични поступак,

9) да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;

10) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

– обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;

– обавезно психијатријско лечење на слободи;

– обавезно лечење наркомана;

– обавезно лечење алкохоличара;

– забрана вршења позива, делатности и дужности.

Директор се именује на период од четири године.

ОЦЕЊИВАЊЕ У ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ

Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата за именовање директора јавног предузећа оцењују се увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером кандидата а у складу са Одлуком о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице (”Службени лист града Ужица” број 25/16 и 18/21).

Комисија врши усмену проверу знања кандидата, према унапред припремљеним питањима, оцењује вештину комуникације и приспелу документацију.

Оцењивање знања страног језика, познавања рада на рачунарима и вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, вештине руковођења, организационих способности, вештине комуникације у међуљудским односима, вештине стратешког планирања и управљања и вештине управљања ресурсима (материјалним, финансијским, кадровским и другим ресурсима значајним за рад јавног предузећа) оцењују стручна лица, која своје налазе достављају Комисији.

Стручна лица за оцењивање се ангажују ван Градске управе и то уколико има више од једне поднете благовремене и потпуне пријаве. Ако је поднета само једна пријава, оцењивање врши само Комисија, усменом провером кандидата и оценом приложене документације.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у ”Службеном гласнику Републике Србије” односно до 14.06.2021. године.

АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ

Пријаве се подносе на адресу:

Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач град Ужице

Скупштина града Ужица

Димитрија Туцовића 52

31000 Ужице

Пријаве се подносе у затвореном коверту са назнаком ” За јавни конкурс – за избор директора ЈП ”Велики парк” Ужице и предају се путем поште или на писарници Градске управе.

ПРИЈАВА

Пријава за јавни конкурс садржи:

Име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, контакт податке: е-mail адресу и број телефона кандидата, податке о образовању, податке о радном искуству са кратким описом послова на којима је кандидат радио, податке о стручном усавршавању, податке о посебним облицима знања а посебно о знању страног језика и својеручни потпис кандидата.

 ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ

– Извод из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци);

– Диплома о стеченом образовању;

– Исправе којима се доказује радно искуство (потврда издата од стране послодавца или послодаваца код којих је кандидат запослен или је био запослен. Потврда мора садржати податке о временском периоду у коме је кандидат радио и на којим пословима тако да се јасно може закључити колико година је кандидат радио на пословима за које се захтева висока стручна спрема, а колико на руководећем положају);

–  Оверена лична изјава кандидата код јавног бележника да није члан органа политичке странке односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

– Уверење од надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 6 месеци).

– Уверење од МУП-а да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци односно да му нису изречене мере безбедности: обавезног психијатријског лечење и чувања у здравственој установи; обавезног психијатријског лечења на слободи; обавезног лечења наркомана; обавезног лечења алкохоличара и забрана вршења позива, делатности и дужности (не старије од 6 месеци);

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.

Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве, Комисија ће одбацити закључком против кога није допуштена посебна жалба.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Наташа Вукашиновић.

Контакт телефон 031/590-150.

Овај конкурс се објављује у ”Службеном гласнику РС”, ”Службеном листу града Ужица”,  дневном листу „Новости”  и на сајту града Ужица www.uzice.rs.