Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програма за омладину у 2019. години
11/10/2019

Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програма за омладину у 2019. години

У складу са Локалним акционим планом за младе 2015-2019 година, чланом 38.  Закона о удружењима (Службени гласник РС, број 51/2009 и 99/2011),  чланом 5. Урeдбе  o срeдствимa зa пoдстицaњe прoгрaмa или нeдoстajућeг дeлa срeдстaвa зa финaнсирaњe прoгрaмa oд jaвнoг интeрeсa кoja рeaлизуjу удружeња (Сл. глaсник РС, број 16/18),  Одлуком о буџету града Ужица за 2019. годину („Службени лист града Ужица ” број 49/18) и Правилником  о начину и поступку доделе средстaва из буџета града Ужица,  за финансирање/суфинансирање програма удружења број 06-6/18-1 од 25.12.2018. године, објављује

 

                     ЈАВНИ КОНКУРС 

                                 ЗА  ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ  ПРОГРАМА  

                            ЗА ОМЛАДИНУ  У 2019. ГОДИНИ

 

 

I  Град  Ужице ће средствима градског буџета у 2019. години финансирати/суфинансирати реализацију програма за омладину који су од јавног интереса за локалну заједницу.

Програми морају бити из приоритетне области: обезбеђивање квалитетних едукативних, културних и забавних садржаја за младе и то као:

  • свеобухватни програми за младе и
  • програми намењени појединим категоријама младих (програми подршке талентима, младима са инвалидитетом, социјално угроженим и сл.)

II На конкурсу може да учествује организација цивилног друштва:

–  која је регистрована у складу са Законом о удружењима

– која има седиште на територији Града, или је седиште подружнице/ огранизационог дела удружења на територији Града, изузев организација цивилног друштва које су регистроване на територији градске општине Севојно а реализују програме за омладину

–  која програм реализује на територији града Ужица

– која је поднела извештај о реализацији програма и оправдала утрошак средстава која су додељена у прошлогодишњем конкурсу

– чије  деловање није политичке природе.

III Укупан износ средстава планиран у  буџету града Ужица за 2019.годину, за финансирање/суфинансирање програма за омладину,  износи  500.000,00 динара.

IV Избор програма који ће се финансирати буџетским средствима града врши се  применом следећих  општих критеријума:

1) референце програма – област у којој се реализује програм, дужина трајања програма, број лица која се укључују у програм, могућност развијања програма и његова одрживост;

2) циљеви који се постижу -обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у приоритетној области из става I

у којој се програм спроводи;

3) суфинансирање програма из других извора –  сопствених прихода,  фондова Европске уније, поклона, донација и друго, у случају недостајућег дела средстава за финансирање програма;

4) законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма за која су додељена средства градског буџета.

Средства се додељују за програме који ће се реализовати најкасније до 31.12.2019. године.

VI  Конкурсна документација може се преузети на  званичној интернет презентацији  града  Ужица  www.uzice.rs

Конкурсну документацију чини:

  1. Пријава на конкурс;
  2. предлог програма;
  3. буџет програма;

Уз конкурсну документацију се прилаже:

– уверење (потврда, извод) да је удружење уписано у регистар надлежног органа – Агенције за привредне регистр

– фотокопијa  извода из статута удружења из кога се види  да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује.

Комплетну тражену документацију предати у 3 штампана примерка и доставити  у електронској форми путем и-мејла Координатору канцеларије за младе – Марији Златић, на адресу:  marija.zlatic@uzice.rs

VII Комисија за доделу средстава за финансирање/суфинансирање реализације програма за омладину  у 2019. години, предлаже програме чија ће се реализација финансирати/суфинансирати; коначну одлуку доноси Градоначелник.

VIII Рок за подношење пријава је  28.10. 2019. године.

Пријаве се подносе преко писарнице града Ужица, канцеларија број 12, у затвореној коверти са назнаком:

– Јавни конкурс 2019. – финансирање/суфинансирање програма за омладину  –

Контакт особe:

  1. Марија Златић

marija.zlatic@uzice.rs

2. Небојша Сарван, 031/592-418

nebojsa.sarvan@uzice.rs

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ

Опис

Преузимање

Пријава на јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програма за омладину у 2019. години
Анекс 2 - Предлог програма
Анекс 3 - Буџет програма