Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програма удружења особа са инвалидитетом у 2019. години
16/01/2019

Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програма удружења особа са инвалидитетом у 2019. години

У складу са чл. 38.  Закона о удружењима (Службени гласник РС, број 51/2009 и 99/2011),  чл. 5. Урeдбе  o срeдствимa зa пoдстицaњe прoгрaмa или нeдoстajућeг дeлa срeдстaвa зa финaнсирaњe прoгрaмa oд jaвнoг интeрeсa кoja рeaлизуjу удружeња (Сл. глaсник РС, број 16/18),  Одлуком о буџету града Ужица за 2019. годину („Службени лист града Ужица ” број 49/18) и Правилником  о начину и поступку доделе средстaва из буџета града Ужица,  за финансирање/суфинансирање програма удружења број 06-6/18-1 од 25.12.2018. године, објављује

       ЈАВНИ КОНКУРС 

                    ЗА  ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ  ПРОГРАМА  

                                   УДРУЖЕЊА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2019. ГОДИНИ                    

            у области заштите лица са инвалидитетом

 

I  Град Ужице ће средствима градског буџета у 2019. години финансирати/суфинансирати реализацију програма удружења особа са инвалидитетом,  у области заштите лица са инвалидитетом, који су од јавног интереса за локалну заједницу.

II  На конкурсу може да учествује удружење:

  • које је регистровано у складу са Законом о удружењима
  •  које има седиште на територији Града, или је седиште подружнице/ огранизационог дела удружења на територији Града
  • које програм реализује на територији града Ужица
  • које је поднело извештај о реализацији програма и оправдало  утрошак средстава додељених  у прошлогодишњем конкурсу
  • чије деловање није политичке природе.

III  Укупан износ средстава планиран за финансирање/суфинансирање програма у области заштите лица са инвалидитетом у 2019. години износи 10.500.000  динара.

IV Избор програма који ће се финансирати буџетским средствима града врши се  применом следећих  општих критеријума:

1) референце програма – дужина трајања програма, број лица која се укључују у програм, могућност развијања програма и његова одрживост;

2) циљеви који се постижу -обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи;

3) суфинансирање програма из других извора –  сопствених прихода,  фондова Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава за финансирање програма;

4) законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма за која су додељена средства градског буџета.

V Средства се додељују за програме који ће се реализовати најкасније до 31.12.2019. године.

VI Конкурсна документација може се преузети на  званичној интернет презентацији  града  Ужица  www.uzice.rs

Конкурсну документацију чини:

  1. Пријава на конкурс;
  2. предлог програма;
  3. буџет програма;

Уз конкурсну документацију се прилаже уверење (потврду, извод) да је удружење уписано у регистар надлежног органа – Агенције за привредне регистре.

Комплетну тражену документацију предати у 2 штампана примерка и доставити  у електронској

форми путем и-мејла Координатору за сарадњу са цивилним друштвом – Сарван Небојши, на адресу: nebojsa.sarvan@uzice.rs

VII Комисија за доделу средстава за финансирање/суфинансирање реализације програма удружења особа са инвалидитетом у 2019. години, предлаже  програме чија ће се реализација финансирати/суфинансирати; коначну одлуку доноси Градоначелник.

VIII Рок за подношење пријава је  01.02.2019. године.

Пријаве се подносе преко писарнице града Ужица, канцеларија број 12, у затвореној коверти са назнаком: – Јавни конкурс 2019. –  удружења ОСИ

Контакт особa:

  1. Небојша Сарван, 031/592- 418, mail: nebojsa.sarvan@uzice.rs

                                                                                                                              Број  55-8/19, 16.01.2019.

Материјал за преузимање

Опис

Преузимање

Образац пријаве на Јавни конкурс за финансирати/суфинансирати реализацију програма удружења особа са инвалидитетом за 2019. годину
Предлог програма
Буџет програма