Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програм ораганизација цивилног друштва у 2019. години
16/01/2019

Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програм ораганизација цивилног друштва у 2019. години

У складу са чл. 38.  Закона о удружењима (Службени гласник РС, број 51/2009 и 99/2011),  чл. 5 Урeдбе  o срeдствимa зa пoдстицaњe прoгрaмa или нeдoстajућeг дeлa срeдстaвa зa финaнсирaњe прoгрaмa oд jaвнoг интeрeсa кoja рeaлизуjу удружeња (Сл. глaсник РС, број 16/18),  Одлуком о буџету града Ужица за 2019. годину („Службени лист града Ужица ” број 49/18) и Правилником  о начину и поступку доделе средстaва из буџета града Ужица,  за финансирање/суфинансирање програма удружења број 06-6/18-1 од 25.12.2018. године, објављује

 

      ЈАВНИ КОНКУРС 

         ЗА  ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ  ПРОГРАМА  

               ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА  У 2019. ГОДИНИ

 

I  Град  Ужице ће средствима градског буџета у 2019. години финансирати/суфинансирати реализацију програма организација цивилног друштва који су од јавног интереса за локалну заједницу.

Под програмом од јавног интереса, у складу са законом, нарочито се сматрају програми у области: социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, заштите интерно расељених лица са Косова и Метохије и избеглица, подстицање наталитета, помоћи старима, здравствене заштите, заштите и промовисања људских и мањинских права, образовања, науке, културе, информисања, заштите потрошача, борбе против корупције, као и хуманитарни програми и други програми у којима организација искључиво и непосредно следи јавне потребе. 

II На конкурсу може да учествује организација цивилног друштва:

 • која је регистрована у складу са Законом о удружењима
 • која има седиште на територији Града, или је седиште подружнице/ огранизационог дела удружења на територији Града, изузев организација цивилног друштва које су регистроване на територији градске општине Севојно а реализују програме из области културе
 • која програм реализује на територији града Ужица
 • која је поднела извештај о реализацији програма и оправдала утрошак средстава која су додељена у прошлогодишњем конкурсу
 • чије деловање није политичке природе.

Изузетно, пријаву на јавни конкурс могу поднети  матична удружења Ужичана која немају седиште на територији Града, уколико кроз своје активности промовишу Град Ужице и његову културну баштину.

III Укупан износ средстава планиран у  буџету града Ужица за  2019.  годину, за финансирање/суфинансирање програма организација цивилног друштва,  износи  4.000.000 динара.

IV Избор програма који ће се финансирати буџетским средствима града врши се  применом следећих  општих критеријума:

1) референце програма – област у којој се реализује програм, дужина трајања програма, број лица која се укључују у програм, могућност развијања програма и његова одрживост;

2) циљеви који се постижу -обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи;

3) суфинансирање програма из других извора –  сопствених прихода,  фондова Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава за финансирање програма;

4) законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма за која су додељена средства градског буџета.

V Средства се додељују за програме који ће се реализовати најкасније до 31.12.2019. године.

VI Конкурсна документација може се преузети на  званичној интернет презентацији  града  Ужица  www.uzice.rs

Конкурсну документацију чини:

 1. Пријава на конкурс;
 2. предлог програма;
 3. буџет програма;

Уз конкурсну документацију се прилаже :

– уверење (потврда, извод) да је удружење уписано у регистар надлежног органа – Агенције за привредне регистр

– фотокопијa  извода из статута удружења из кога се види  да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује.

Комплетну тражену документацију предати у 2 штампана примерка и доставити  у електронској форми путем и-мејла Координатору за сарадњу са цивилним друштвом – Сарван Небојши, на адресу:  nebojsa.sarvan@uzice.rs

VII Комисија за доделу средстава за финансирање/суфинансирање реализације програма организација цивилног друштва  у 2019. години, предлаже  програме чија ће се реализација финансирати/суфинансирати; коначну одлуку доноси Градоначелник.

VIII Рок за подношење пријава је  11.02. 2019. године.

Пријаве се подносе преко писарнице града Ужица, канцеларија број 12, у затвореној коверти са назнаком:

– Јавни конкурс 2019. – финансирање/суфинансирање програма ОЦД  –

Контакт особe:

 1. Небојша Сарван, 031/592-418, маил:nebojsa.sarvan@uzice.rs
 2. Милица Тимотијевић, 031/590-154, маил:milica.timotijevic@uzice.rs
 3. Љиљана Јовановић, 031/590-154, маил:ljiljana.jovanovic@uzice.rs

                                                                                                                       Број конкурса 401-24/19

Материјал за преузимање

Опис

Преузимање

Образац пријаве - Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање програм ораганизација цивилног друштва у 2019. години
Предлог програма
Буџет програма