Јавни конкурс за финансирање, суфинансирање програма изградње одржавања и обнове верских објеката у 2023. години
31/03/2023

Јавни конкурс за финансирање, суфинансирање програма изградње одржавања и обнове верских објеката у 2023. години

Град Ужице

На основу чл. 32 став 6. Закона о црквама и верским заједницама (Службени гласник РС, број 36/2006), Одлуке о буџету града Ужица за 2023. годину (Службени лист града Ужица,  број 58/22) и Одлуке о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и традиционалним верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији града Ужица (Службени лист града Ужица, број 45/18), расписује

 

                                                                 ЈАВНИ КОНКУРС 

                                   ЗА  ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ  ПРОГРАМА  

                            ИЗГРАДЊЕ, ОДРЖАВАЊА И ОБНОВЕ ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА

                                                                     У 2023. ГОДИНИ

 

I           Град Ужице ће средствима градског буџета у 2023. години финансирати/суфинансирати реализацију програма, који се односе на:

– пројекте изградње црквених или верских објеката;

– текуће поправке и одржавање  црквених или верских објеката;

– пројекте обнове црквених или верских објеката.

 

II         На конкурсу могу учествовати Традиционалне цркве и верске заједнице.

 

III        Укупан износ средстава планиран за финансирање/суфинансирање програма изградње, одржавања и обнове верских објеката у 2023. години износи 9.000.000,00 динара, Одлука о буџету за 2023. годину, буџетска позиција 87.

 

IV        Избор програма који ће се финансирати буџетским средствима града врши се  применом следећих  општих критеријума:

– број верника;

– да ли је црквени односно верски објекат под заштитом као културно добро;

– стање у ком се налази објекат;

– суфинансирање пројеката из других извора;

– усмереност ка што већем броју корисника;

– унапређење  стања у ком се налази објекат;

– реалан финансијски план за предложени пројекат;

– да се објекти цркве или традиционалне верске заједнице налазе на територији града Ужица.

 

V         Средства се додељују за програме који ће се реализовати најкасније до 31.12.2023. године.

 

VI        Конкурсна документација може се преузети на  званичној интернет презентацији  града  Ужица

www.uzice.rs

Конкурсну документацију чини:

  1. Пријава на конкурс
  2. Изјава подносиоца пријаве.

 

Уз конкурсну документацију обавезно се прилаже предмер и предрачун радова оверен од стране овлашћеног лица.

Тражену документацију предати у 2 штампана примерка.

Пријаве се подносе, у затвореној коверти, са назнаком:

“Пријава на Конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката црквама и традиционалним верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији града Ужица у 2023.години”

 Пријаве се предају на писарници Градске управе града Ужица или поштом на адресу:

– Град Ужице, Димитрија Туцовића 52, 31000 Ужице.

Благовременом доставом сматра се и препоручена пошиљка предата пошти најкасније последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа.

VII       На основу предлога комисије, Градско веће доноси Решење о финансирању или суфинансирању пројеката  цркава и традиционалних верских заједница из буџета града Ужица.

VIII      Рок за подношење  – пријаве се могу поднети закључно са 18.4.2023. године.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве које нису предате на предвиђеним обрасцима неће бити разматране.

 

Контакт особa:

Љиљана Јовановић

тел. 031/590154

 

                                                                                                                 Број  08-1/23, 31.3.2023. год.

 

Пријавни образац

Изјава подносиоца пријаве