Јавни конкурс за финансирање пројеката које реализују удружења и друге организације цивилног друштва из области заштите и унапређења животне средине
01/10/2019

Јавни конкурс за финансирање пројеката које реализују удружења и друге организације цивилног друштва из области заштите и унапређења животне средине

ГРАД УЖИЦЕ

у складу са Програмом заштите и унапређења животне средине за 2019.годину расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА И ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

 

I ТЕМА КОНКУРСА

 • ”Моје село, улица, зграда селектује отпад”

II  ЦИЉЕВИ КОНКУРСА

 • Општи циљ: Заштита животне средине смањењем количине отпада који се одлаже на депонију чиме се продужава век трајања депоније, подстицање циркуларне економије, селекција и рециклажа већ употребљеног отпада
 • Специфични циљ: Унапређење система и повећање количине селектованог отпада, иновативна решења и предлози за унапређење примарне селекције и рециклаже отпада.

III УСЛОВИ

 • Право на конкурс имају удружења и организације цивилног друштва са територије града Ужица.

IV ФИНАНСИРАЊЕ

 • У Буџетском фонду за заштиту животне средине Града Ужица планирана су средства за реализацију пројеката из области заштите и унапређења животне средине у укупном износу од 300.000,00 динара (максимални износ по пројекту није ограничен, али не сме бити већи од 300.000 динара).
 • Трошкови људских ресурса који обухватају примања (хонораре, дневнице) ангажованих на спровођењу пројекта не могу износити више од 10% средстава која се потражују.

V ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

 • Пројекат се мора реализовати до 25.11.2019. године

VI ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

 • Правилно попуњен пријавни формулар;
 • Правилно попуњени образац буџета и наративног буџета;
 • Правилно попуњена матрица логичког оквира;
 • Копија oснивачког акта (статут);
 • Потврда да рачун подносиоца предлога пројекта није у блокади;
 • Завршни рачун за претходну годину.

VII РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ

 • Конкурсна документација се подноси у року од 15 дана од дана објављивања Конкурса на званичној интернет страници града Ужица
 • Пријаве се подносе у три примерка, преко писарнице Града Ужица (канцеларија бр.12)   или поштом на адресу Град Ужице, Димитрија Туцовића 52, 31000 Ужице;
 • На коверти мора бити назнака ”Пројекат из области заштите и унапређења животне средине”;
 • Неблаговремени пројекти неће се разматрати.

VIII РОК И НАЧИНИ ИЗВЕШТАВАЊА

 • Наративни и финансијски извештај о реализацији пројектних активности, као и сву релевантну документацију коју Комисија буде захтевала, апликант је дужан да достави у року од 10 дана након завршетка реализације пројекта.

IX ИЗБОР ПРОЈЕКТА

 • Одлуку о избору пројеката донеће Комисија за избор пројеката;
 • Одлука о избору пројеката биће донета у року који не може бити дужи од 5 дана од истека рока за подношење пријава.

X ДОДАТНА ОБАВЕШТЕЊА

 • Додатне информације заинтересовани могу добити у канцеларији Одељења за заштиту животне средине и одрживи развој, Петра Ћеловића бб – шарена сала, на телефон

592-421 или e-mail: ekologija@uzice.rs.

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ:

 1. Пријавни формулар
 2. Матрица логичког оквира пројекта
 3. Предлог буџета пројекта
 4. Критеријуми