Јавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса за град Ужице у 2021. години које реализују организације цивилног друштва
21/05/2021

Јавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса за град Ужице у 2021. години које реализују организације цивилног друштва

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 401-287/21
Датум: 21.05.2021.

 

На основу члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења (Службени гласник РС, бр. 16/2018), члана 8. Одлуке о поступку доделе и контроле средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса (Службени  лист града Ужица, бр. 58/20), Одлуке о изменама и допунама Одлуке о поступку доделе и контроле средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса (Службени  лист града Ужица, бр. 8/21) и Одлуке о буџету града Ужица за 2021. годину (Службени  лист града Ужица, бр. 58/20), Градоначелница,  расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса за град Ужице у 2021. години које реализују организације цивилног друштва

1. ЈАВНИ ИНТЕРЕС

Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса за град Ужице у 2021. години, које на територији града Ужица, реализују организације цивилног друштва (ОЦД) у следећим областима:

 • сoциjaлнa зaштитa
 • бoрaчкo-инвaлидскa зaштитa
 • зaштитa лицa сa инвaлидитeтoм
 • друштвeнa бригa o дeци
 • зaштитa ИРЛ сa Кoсoвa и Meтoхиje и избeглицa
 • пoдстицaњe нaтaлитeтa
 • пoмoћ стaримa
 • здрaвствeнa зaштитa
 • зaштитa и прoмoвисaњe људских и мaњинских прaвa
 • обрaзoвaњe
 • нaукa
 • култура
 • зaштитa пoтрoшaчa
 • бoрбa прoтив кoрупциje
 • хумaнитaрни прoгрaми и други прoгрaми oд jaвнoг интeрeсa.

2.УСЛОВИ КОЈЕ УДРУЖЕЊЕ ПРЕДЛАГАЧ ПРОГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУНИ

На јавном конкурсу може да учествује удружење:

 1. које је регистровано у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/2009, 99/2011 и 44/2018.), са седиштем на територији града Ужица, као и матична удружења Ужичана која промовишу културну традицију града Ужица;
 2. које је регистровано најмање 2 године за обављање делатности из области за коју се конкурс расписује, односно најмање 3 године ако конкурише за износе преко 500.000 динара;
 3. чији се циљеви, према статутарним одредбама, остварују у области у којој се програм реализује;
 4. које је директно одговорно за припрему и извођење програма;
 5. које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности.


3. ИЗНОС СРЕДСТАВА ПЛАНИРАН ЗА ФИНАНСИРАЊЕ / СУФИНАНСИРАЊЕ 
ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА

Укупан износ средстава планиран за финансирање/суфинансирање програма организације цивилног друштва, у  2021. години износи 4.000.000,00 динара.

У оквиру јавног конкурса могуће је поднети пријаву на конкурс у вредности од 70.000,00 до 300.000,00 динара по програму.

4. ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА

Средства се додељују за програме који ће се трајати најдуже до 31.12.2021.године.

5. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА

Избор програма који ће се финансирати средствима из буџета Општине/Града врши се применом следећих критеријума:

 1. 40 бодова за референце програма: област у којој се реализује програм, дужина трајања програма, број корисника програма, могућност развијања програма и његова одрживост;
 2. 30 бодова за циљеве који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи;
 3. 20 бодова за суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода, буџета Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, фондова Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава за финансирање програма;
 4. 10 бодова за законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма: ако су раније коришћена средства из буџета, да ли су испуњене уговорне обавезе.

6. ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ

Учесник конкурса обавезан је да достави следећу документацију:

 1. Попуњен образац пријаве са прилозима (анекси 1, 2, 3 и 4)
 2. Уз конкурсну документацију се прилаже уверење (потврду, извод) да је удружење уписано у регистар надлежног органа – Агенције за привредне регистре,
 3. Извод из статута из кога се види да организација има утврђене циљеве у области у оквиру које је програм којим конкурише.

7. НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

Оверен и одштампан Образац пријаве са пратећом конкурсном документацијом достављају се у затвореној коверти са назнаком „За II конкурс за суфинансирање/финансирање програма ОЦД – не отварати” и истакнутим називом подносиоца пројекта, на пошти или писарници јединице локалне самоуправе на назначеној адреси.

Пријава се шаље поштом на адресу: Град Ужице, 31000 Ужице, улица Димитрија Туцовића број 52.

Конкурсна документација може се преузети са интернет странице www.uzice.rs

За додатне информације можете се обратити на бројеве телефона: 031/590 154 или путем електронске поште на адресу ljiljana.jovanovic@uzice.rs

8. РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА

 1. Рок за подношење пријаве на овај јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса – закључно са 14.06.2021.године.
 2. Листа вредновања и рангирања пријављених програма, коју утврђује комисија, биће објављена на званичној интернет страници www.uzice.rs и на огласној табли града Ужица, у року од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава.
 3. Одлука о избору програма биће донета одмах по истеку рока за приговор на Листу вредновања и рангирања пријављених програма.
 4. Неблаговремене пријаве, као и пријаве које је поднело удружење које не испуњава услове за учешће на конкурсу, не разматрају се.
 5. Непотпуне пријаве, односно непотпуно или непрецизно представљени програми или остала конкурсна документација, не разматрају се.

9. ПРЕДСТАВНИЦИ СТРУЧНЕ ЈАВНОСТИ

Позивају се сви независни стручњаци / представници стручне јавности да се пријаве за рад у комисији коју образује град Ужице, у складу са прописима, за области наведене у конкурсу.

Право на предлагање чланова имају и удружења која су регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса, чија је област деловања у вези са конкурсом и која нису учесници на том конкурсу.

Кандидати треба да имају стечено високо образовање из области друштвених наука на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године.

Поред доказа о завршеном факултету, кандидати треба да поседују доказ о стручним резултатима и да имају најмање 3 година радног искуства у струци.

 Рок за подношење пријава истиче  закључно са 14.06.2021.године.

Пријава на конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

Пријаве се достављају на адресу:

Град Ужице, Градска управа за послове органа града, Одељење за друштвене делатности

31000 Ужице, улица Димитрија Туцовића број 52.

Чланови комисије не добијају накнаду за свој рад.

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ

Опис

Преузимање

Пријава на конкурс
Листа вредновања и рангирања пријављених програма
Образац предлога програма
Образац буџета
Образац наративног приказа буџета
Пријава за представнике стручне јавности