Јавна расправа и презентација Студије о процени утицаја на животну средину (радио-базна станица -Јавна гаража)
26/07/2017

Јавна расправа и презентација Студије о процени утицаја на животну средину (радио-базна станица -Јавна гаража)

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Улица Димитрија Туцовић бр.52
тел. 031/592-422
факс: 031/513-469

 

На основу чл. 20., а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04), каo и на основу члана 115.Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16), даје следеће:

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће «Телеком Србија» А.Д., ул.Таковска бр.2, Београд, поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат радиобазне станице мобилне телефоније ознаке  «УЕ – Јавна Гаража» УЕУ127 која је намењена за остваривање сервиса УМТС2100, која се планира са инсталацијом на крову «Јавне Гараже», на адреси у ул. Омладинска бр.3, на кат.парцели бр. 12082/2 КО Ужице, град Ужице.

У складу са чл. 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину (“Сл.гласник РС”, бр. 69/2005), увид у поднету Студију се може извршити  у канцеларији  Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 (другом) спрату зграде Градског развојног центра, Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове – града Ужица, улица Петра Ћеловића бб. Нетехнички краћи приказ предметне Студије можете погледати ОВДЕ.

У складу са чл. 4. став 2. и  чл. 6. наведеног Правилника,  примедбе и мишљења на Студију се подносе у писаном облику за време трајања јавног увида и достављају Градској управи, Одељењу за заштиту животне средине и одрживи развој, преко писарнице Града Ужица, канцеларија бр.9, у ул. Д.Туцовића бр. 52 или путем Поште.

У складу са чл. 20. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину  и са чл. 5. наведеног Правилника, дана 15. августа 2017. године, са почетком у 12,00 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у сали Градског развојног центра («Шарена сала»), у ул. Петра Ћеловића бб., град Ужице.