Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта апартманског типа
02/04/2021

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта апартманског типа

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

– ГРАДСКА УПРАВА

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове

улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-178

Фах: 031/ 513-469

 

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС 50/2013- одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 9/2020),  објављује

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

 за изградњу стамбеног објекта апартманског типа на кат. парцелама број 9/5 и 9/6, обе КО Кремна, Калуђерске баре  на Тари, град Ужице

 

 Стручни обрађивач УП је „ЕКО УРБО ПЛАН“ ДОО Ужице, одговорни урбаниста Петар Живковић, дипл.инж.арх.. Наручилац Урбанистичког пројекта је Ристић Слађан, Богојево, Трг ослобођења бб.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта у трајању од седам дана одржаће се у периоду од 02.04.2021.године до 09.04.2021. године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове,града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52 приземље и на званичном сајту града Ужица (www.uzice.rs).

За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Радојла Церовац дипл. правник, Градскa управa за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички  пројекат за  за изградњу стамбеног објекта апартманског типа на кат. парцели број 9/5 и 9/6, обе КО Кремна, Калуђерске баре  на Тари, град Ужице, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Д. Туцовића бр.52, закључно са 09.04.2021.године.

Оглас је истакнут је на огласној табли и званичном сајту града Ужица  дана 26.03.2021. године и објављен у локалном листу ”Вести” Ужице.

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ

Опис

Преузимање

Урбанистички пројекат за изградњу стамбеног објекта апартманског типа