Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу Српске православне цркве у Равнима
22/11/2018

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу Српске православне цркве у Равнима

Г Р А Д   У Ж И Ц Е
ГРАДСКА УПРАВА
за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове
улица Димитрија Туцовића бр. 52
Тел. 031/ 590-178
Фах: 031/ 513-469

 

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС и 50/2013 – одлука УС, 98/2013,  132/2014 и 145/2014),  објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

 

Урбанистичко-архитектонског решења за изградњу Српске православне цркве у Равнима и промену планске намене земљишта на кат. парцели број 503/2 КО Равни, у равнима, град Ужице .

Предмет израде Урбанистичког пројекта је урбанистичка разрада локације коју чини катастарска парцела број 503/2 КО Равни, у Раванком пољу, Равни, град Ужице, у својини подносиоца захтева.

Стручни обрађивач УП је „Политбиро“ доо Ужице, Београдска 31, одговорни урбаниста Миленка Јанковић, дипл.инж.арх., лиценца број 200 0246 03. Наручилац УП Српска православна црквена општина Сирогојно.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржаће се у периоду од 22.новембра 2018.године до 29.новембра 2018.године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове,у Ужицу, Димитрија Туцовић бр.4 приземље.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонског решења за изградњу Српске православне цркве у Равнима и промену планске намене земљишта на кат. парцели број 503/2 КО Равни, у равнима, град Ужице, по захтеву инвеститора – Српске православне црквене општине Сирогојно.

Оглас je истакнут на огласној табли и званичном сајту града Ужица  дана 22.11.2018. године.

Материјал за преузимање

Опис

Преузимање

Урбанистички пројекат за изградњу Српске православне цркве у Равнима