Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу дечјег вртића на Царини
19/03/2021

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу дечјег вртића на Царини

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

 ГРАДСКА УПРАВА

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове

улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-178

Фах: 031/ 513-469

 

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС 50/2013- одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 9/2020),  објављује

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

За урбанистичко-архитектонску разраду кат. парцела број 3792/4 и 3792/5, обе КО Ужице, ради изградње дечјег вртића на Царини, град Ужице

 Стручни обрађивач УП је ЈП „Ужице развој“ Ужице, одговорни урбаниста Невенка Петровић, дипл.инж.арх, аутор идејног решења Никола Секулић дипл.инж.арх. Наручилац Урбанистичког пројекта је Град Ужице.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта у трајању од седам дана одржаће се у периоду од 26.03.2021.године до 01.04.2021. године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове,града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52 приземље и на званичном сајту града Ужица (www.uzice.rs).

За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћен је Зоран Деспић, дипл.грађ.инж., Градскa управa за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички  пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду кат. парцела број 3792/4 и 3792/5, обе КО Ужице ради изградње дечјег вртића на Царини, град Ужице, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Д. Туцовића бр.52, закључно са 01.04.2021.године.

Оглас је истакнут је на огласној табли и званичном сајту града Ужица  дана 19.03.2021. године и објављен у локалном листу ”Вести” Ужице

Материјал за јавни увид можете погледати ОВДЕ

Опис

Преузимање

Урбанистички пројекат