Јавна презентација урбанистичког пројекта (кат. парцела број 8179/1 и 8169/1, обе КО Ужице)
30/04/2018

Јавна презентација урбанистичког пројекта (кат. парцела број 8179/1 и 8169/1, обе КО Ужице)

Г Р А Д   У Ж И Ц Е
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове
улица Димитрија Туцовића бр. 52
Тел. 031/ 590-178
Фах: 031/ 513-469

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС и 50/2013 – одлука УС, 98/2013,  132/2014 и 145/2014),  објављује

 ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

За промену пратеће намене  (комерцијални садржаји) у претежну и препарцелацију кат. парцела број 8179/1 и 8169/1, обе КО Ужице ради формирања грађевинске парцеле за редовну употребу постојећег угоститељског објекта.

Предмет израде Урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонска разрада локације, односно примена утврђених параметара регулације и нивелације из генералног урбанистичког плана града Ужица до 2020.године („Сл. лист града Ужица“, број 14/11) ради промене намене 8комерцијални садржаји) у претежну намену и препацрцелацију кат. парцела број 8179/1 и 8169/1, обе КО Ужице у циљу формирања грађевинске парцеле за редовну употребу постојећег угоститељског објекта.

Стручни обрађивач УП је „АГ-биро“ доо Ужице, одговорни урбаниста Ана Папић, дипл.инж.арх., лиценца број 200 0716 04, аутор идејног решења Ана Папић  дипл. инж.арх лиценца број 300 Н083 09. Наручилац УП је  Брковић Василије из Ужица, ул. Кеј 1300 каплара бр.24.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржаће се у периоду од 30.априла 2018.године до 7.маја 2018. године, у просторијама Градске управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове,у Ужицу, Димитрија Туцовић бр.5,2 приземље.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат за промену пратеће намене  (комерцијални садржаји) у претежну и препарцелацију кат. парцела број 8179/1 и 8169/1, обе КО Ужице ради формирања грађевинске парцеле за редовну употребу постојећег угоститељског објекта, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Ужице, Д. Туцовића 52.

Оглас je истакнут на огласној табли и званичном сајту града Ужица дана 30.04.2018. године.

Материјал преузмите ОВДЕ

Опис

Преузимање

Извод из ГУП-а
Ситуација
Препарцелација
Регулација
Фото материјал