Јавна презентација урбанистичког пројекта ''Аеродром Поникве'', град Ужице
09/04/2021

Јавна презентација урбанистичког пројекта ”Аеродром Поникве”, град Ужице

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

– ГРАДСКА УПРАВА

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове

улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-178

Фах: 031/ 513-469

 

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС 50/2013- одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 9/2020),  објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

”АЕРОДРОМ ПОНИКВЕ”, ГРАД УЖИЦЕ

 

Стручни обрађивач УП је ЈП „Ужице развој“ Ужице, одговорни урбаниста Ружа Пенезић, дипл.инж.арх. Наручилац Урбанистичког пројекта је Град Ужице.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта у трајању од седам дана одржаће се у периоду од 09.04.2021.године до 16.04.2021. године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52 приземље и на званичном сајту града Ужица (www.uzice.rs).

За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћен је Зоран Деспић, дипл.грађ.инж., Градскa управa за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички  пројекат “АЕРОДРОМ ПОНИКВЕ”, град Ужице, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Д. Туцовића бр.52, закључно са 16.04.2021.године.

Оглас је истакнут је на огласној табли и званичном сајту града Ужица  дана 02.04.2021. године и објављен у локалном листу ”Вести” Ужице.

Материјал за јавну презентацију

Материјал за јавну презентацију

Опис

Преузимање

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ''АЕРОДРОМ ПОНИКВЕ'', ГРАД УЖИЦЕ
Текстуални део
Извод из ПГР-а
Графички прилог
Урбанистичка регулација, нивелација и саобраћајно решење
Графички прилог
Шири приказ реконструкције, санације и изградње
Графички прилог
Синхрон план инфраструктуре
Графички прилог
ИДР-главна свеска
ИДР-грађевински пројекат