Јавна презентација УП за реконструкцију постојећег стамбеног објекта и изградњу новог стамбеног објекта (КП 8959 КО Ужице)
14/06/2018

Јавна презентација УП за реконструкцију постојећег стамбеног објекта и изградњу новог стамбеног објекта (КП 8959 КО Ужице)

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

– ГРАДСКА УПРАВА

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове

улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-178

Фах: 031/ 513-469

 

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС и 50/2013 – одлука УС, 98/2013,  132/2014 и 145/2014),  објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

 

За реконструкцију постојећег стамбеног објекта и изградњу новог стамбеног објекта на кат. парцели број 8959 КО Ужице, у Ужицу, Велики парк 12.

Предмет израде Урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонска разрада локације, односно примена утврђених параметара регулације и нивелације из генералног урбанистичког плана града Ужица до 2020.године („Сл. лист града Ужица“, број 14/11) ради реконструкције постојећег стамбеног објекта и изградње новог стамбеног објекта на кат. парцели број 8959 КО Ужице.

Стручни обрађивач УП је „АГ-биро“ доо Ужице, одговорни урбаниста Ана Папић, дипл.инж.арх., лиценца број 200 0716 04, аутор идејног решења Милош Секулић  дипл. инж.арх . Наручиоци УП је Доганџић Душан из Ужица, Велики парк 12 и Бурлић Горан из Ужица, Топличка 1.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржаће се у периоду од 14.јуна 2018.године до 21.јуна 2018.године, у просторијама Градске управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове,у Ужицу, Димитрија Туцовић бр.4 приземље.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат за реконструкцију постојећег стамбеног објекта и изградњу новог стамбеног објекта на кат. парцели број 8959 КО Ужице, у Ужицу, Велики парк 12, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Ужице, Д. Туцовића 52.

Оглас je истакнут на огласној табли и званичном сајту града Ужица  дана 14.06.2018. године.

Материјал за преузимање

Опис

Преузимање

Урбанистички пројекат
Архитектура
Извод из плана
Шира диспозиција ситуације
Ситуација
Регулација сутерен
Регулација приземље
Партер
Инфраструктура