Јавна презентација УП за реконструкцију и доградњу стамбеног објекта (КП 8007 КО Ужице)
29/10/2018

Јавна презентација УП за реконструкцију и доградњу стамбеног објекта (КП 8007 КО Ужице)

Г Р А Д   У Ж И Ц Е
ГРАДСКА УПРАВА
за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове
улица Димитрија Туцовића бр. 52
Тел. 031/ 590-178
Фах: 031/ 513-469

 

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС и 50/2013 – одлука УС, 98/2013,  132/2014 и 145/2014),  објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

 

За реконструкцију и доградњу стамбеног објекта на кат. парцели број 8007 КО Ужице,у Ужицу, ул. Херцеговачка бр.70 .

Предмет израде Урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонска разрада локације, односно примена утврђених параметара регулације и нивелације из Генералног урбанистичког плана града Ужица до 2020.године („Сл. лист града Ужица“, број 14/11) ради реконструкције и доградње стамбеног објекта на кат. парцели број 8007 КО Ужице, у Ужицу, ул. Херцеговачка бр.70.

Стручни обрађивач УП је СЗР „БАБИЋ“  Миодраг Бабић ПР Ужице, Арсенија Чарнојевића 70, одговорни урбаниста Мирјана Бабић, дипл.инж.арх., аутор идејног решења Предраг Недић  дипл. грађ.инж. Наручилац УП је Миле Доганџић  из Ужица, М.М.Магазиновић 9.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржаће се у периоду од 30. октобра 2018.године до 05. новемра 2018. године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове,у Ужицу, ул. Димитрија Туцовић бр.4 приземље.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат за реконструкцију и доградњу стамбеног објекта на кат. парцели број 8007 КО Ужице,у Ужицу, ул. Херцеговачка бр.70, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Ужице, Димитрија Туцовића 52, закључно са 05.11.2018.г.

Оглас je истакнут на огласној табли и званичном сајту града Ужица  дана 29.10.2018. године.

Материјал за преузимање

Опис

Преузимање

Идејно решење- Цртежи
Идејно решење - Архитектура
Граница Урбанистичког пројекта
Урбанистичко решење са предлогом регулације и нивелације
Урбанистичко решење са предлогом партерног уређења
Урбанистичко решење са сихрон планом ком инфраструктуре
Урбанистички пројекат - Текст