Јавна презентација УП за изградњу објекта за становање – одмор (КП 12/21 КО Кремна)
22/05/2018

Јавна презентација УП за изградњу објекта за становање – одмор (КП 12/21 КО Кремна)

Г Р А Д   У Ж И Ц Е
ГРАДСКА УПРАВА за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове
улица Димитрија Туцовића бр. 52
Тел. 031/ 590-178
Фах: 031/ 513-469

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС и 50/2013 – одлука УС, 98/2013,  132/2014 и 145/2014),  објављује

 ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

 За изградњу објекта за становање – одмор на кат. парцели број 12/21 КО Кремна, насеље Калуђерске Баре на Тари.

Предмет израде Урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонска разрада локације ради стварања услова за издавање неопходних дозвола у складу са важећом планском документацијом и правилима грађења, уређења и заштите простора.

Стручни обрађивач УП је „ЕКО УРБО ПЛАН“ ДОО Ужице, одговорни урбаниста Петар Живковић, дипл.инж.арх., лиценца број 200 0716 04, аутор идејног решења Ана Папић  дипл. инж.арх лиценца број 200 0743 04. Наручилац УП је  Николић Југослав из Београда, ул. Омладинских бригада бр.93/53.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржаће се у периоду од 22.маја 2018.године до 29.маја 2018. године, у просторијама Градске управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове,у Ужицу, Димитрија Туцовић бр.52 приземље.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат за изградњу објекта за становање – одмор на кат. парцели број 12/21 КО Кремна, насеље Калуђерске Баре на Тари, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Ужице, Д. Туцовића 52.

Оглас je истакнут на огласној табли и званичном сајту града Ужица  дана 22.05.2018. године.

Материјал за преузимање

Опис

Преузимање

Урбанистички пројекат за изградњу објекта за становање – одмор (КП 12/21 КО Кремна)