Јавна набавка - Услуге уступања људских ресурса
18/11/2017

Јавна набавка – Услуге уступања људских ресурса

На основу чл. 55., чл. 57 и чл. 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке (број IV 404-345/17 од 17.11.2017. год.) и Решења о образовању комисије за јавну набавку (број. IV 404-345/17 од 17.11.2017. год), Град Ужице, Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности објављује

 

 

П О З И В   ЗА   П О Д Н О Ш Е Њ Е   П О Н У Д А

 

 

Назив наручиоца: Град Ужице, Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности

Адреса наручиоца: Димитрија Туцовића 52, Ужице.

Интернет страница наручиоца: www.uzice.rs.

Врста наручиоца:   локална самоуправа.

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке (услуге) бр. IV 404-345/17 „ Уступање људских ресурса “ из ког се закључује оквирни споразум, са једним понуђачем.

Предмет јавне набавке су услуге  „ Уступање људских ресурса “

Време трајања оквирног споразума: до 31.12.2018. године.

Назив и ознака из општег речника набавке: 79600000– Услуга запошљавања

Критеријум за закључење оквирног споразума: најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација се преузима у складу са чланом 62. ст. 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), на:

– интернет страници наручиоца: www.uzice.rs;

– Порталу јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs;

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Рок за подношење понуда је 30 (тридесет) дана од дана објављивања овог јавног позива на Порталу јавних набавки, и наведеној интернет страници. Благовременом понудом сматраће се понуда приспела на адресу: Град Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, до 18.12.2017. год. до 11 часова, без обзира на начин достављања. Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у позиву, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. Понудa се припрема и подноси у складу са позивом и конкурсном документацијом. Понуду на оригиналним обрасцима, а састављену према датом упутству, потребно је доставити у фасцикли са механизмом и у затвореној коверти или кутији са назнакомПонуда за ЈН (услуге) број 404-345/17 Уступање људских ресурса “ – НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу: Град Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуду доставити на српском језику. Понуда са варијантама није дозвољена.

Место, време и начин отварања понуда

Отварање понуда обавиће се јавно. Истог дана по истеку рока за подношење понуда, односно 18.12.2017. год. у 12 часова уз присуство овлашћених представника понуђача, у просторијама Града Ужица, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Мала сала . Овлашћени представници понуђача подносе пуномоћје да могу присуствовати отварању понуда, непосредно пре почетка поступка отварања понуда.

Незатворене и неблаговремене понуде неће бити разматране.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача. Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у отварању понуда.

Рок за доношење одлуке

Одлука о закључењу оквирног споразума у поступку предметне набавке  донеће се на основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), у року од 8 дана од дана отварања понуда.

Лице за контакт: Славиша Пројевић, e-mail: slavisa.projevic@uzice.rs

 

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.
Питања везана за припрему понуде можете преузети ОВДЕ.
Измене конкурсне документације можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети ОВДЕ.
Питања везана за припрему понуде можете преузети ОВДЕ.
Измене конкурсне документације број 2 можете преузети ОВДЕ.
Питања и одговори везани за припрему понуде можете преузети ОВДЕ.
Одлуку о закључењу оквирног споразума за партију 1 можете преузети ОВДЕ.
Одлуку о закључењу оквирног споразума за партију 2 можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 1 можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму за партију 2 можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о закљученом уговору на основу оквирног споразума – партија 2 – Град Ужице, можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о закљученом уговору на основу оквирног споразума – партија 1- ЈКП “Биоктош”, можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о закљученом уговору на основу оквирног споразума – партија 2- ЈКП “Биоктош”, можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о закљученом уговору на основу оквирног споразума – партија 1- ЈП “Велики парк”, можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о закљученом уговору на основу оквирног споразума – партија 2- ЈП “Велики парк”, можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о закљученом уговору на основу оквирног споразума – партија 1- ЈКП “Водовод”, можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о закљученом уговору на основу оквирног споразума – партија 2- ЈКП “Водовод”, можете преузети ОВДЕ.