Јавна набавка - Услуге одржавања хигијене, портирске службе и кафе куварице у простору градских управа
22/11/2018

Јавна набавка – Услуге одржавања хигијене, портирске службе и кафе куварице у простору градских управа

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за послове органа града,
општу управу и друштвене делатности
IV Број 404-279/18
21.11.2018. године
У ж и ц е

 

На основу члана 60.став1.тачка 2. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке IV Број 404-279/18 од 21.11.2018. године,

ГРАД УЖИЦЕ – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА, ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Ужице, Димитрија Туцовића бр. 52

Oбјављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

 1. Подаци о наручиоцу:

Град Ужице – Градска управа за послове органа града,општу управу и друштвене делатности, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, упућује позив понуђачима да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

Интернет адреса наручиоца: www. uzice.rs

Врста наручиоца: градска и општинска управа.

 1. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак
 2. Врста предмета јавне набавке: услуге.
 3. Предмет јавне набавке: Услуге одржавања хигијене, портирске службе и кафе куварице у простору градских управа.
 4. Предмет јавне набавке обликован по партијама-у 3 (три ) партије.
 • Партија I – Одржавање хигијене.
 • Партија II – Портирска служба.
 • Партију III- Kафе куварица.

6.Назив и ознака из општег речника набавке: 90910000 -услуге чишћења; 79713000-5- Чуварске службе; 55400000-услуге послуживања пића и напитака.

7.Критеријум за доделу уговора је : Најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.

Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs  или са сајта наручиоца – www. uzice.rs

 1. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти  на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку отворени поступак: Услуге одржавања хигијене, портирске службе и кафе куварице у простору градских управа.

(услуге): IV Број 404-279/18- НЕ ОТВАРАТИ.»

Потребно је назначити на коју се партију понуда односи.

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 25.12.2018. године до 11,00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

 1. Понуда са варијантама није дозвољена.
 2.  Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 25.12.2018. године у 12,00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
 3.  Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.
 4. Понуда мора имати рок важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.
 5. Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
 6. Лица за контакт су: Славиша Пројевић, дил. економиста slavisa.projevic@uzice.rs,

Наташа Вукашиновић, дипл.правник natasa.vukasinovic@uzice.rs.

 

Документацију везану за јавну набавку преузмите ОВДЕ.

Опис

Преузимање

Конкурсна документација - Услуге одржавања хигијене, портирске службе и кафе куварице у простору градских управа
Појашњење конкурсне документације бр.1- Услуге одржавања хигијене, портирске службе и кафе куварице у простору градских управа
Измене конкурсне документације - Услуге одржавања хигијене, портирске службе и кафе куварице у простору градских управа
Појашњење конкурсне документације бр.2- Услуге одржавања хигијене, портирске службе и кафе куварице у простору градских управа
Одлука о додели уговора - ПАРТИЈА I - Одржавање хигијене
Одлука о обустави поступка - ПАРТИЈА II - Портирска служба
Oдлука о додели уговора - ПАРТИЈА III - Кафе куварица
Обавештење о обустави поступка - ПАРТИЈА II - Портирска служба
Обавештење о закљученом уговору - ПАРТИЈА I - Одржавање хигијене
Обавештење о закљученом уговору - ПАРТИЈА III- Кафе куварица