Јавна набавка - Студија за избор потенцијалних локација за постављање мерно регулационих станица (МРС) и кишомера за рану дојеву поплавног таласа на подручју града Ужица
14/06/2018

Јавна набавка – Студија за избор потенцијалних локација за постављање мерно регулационих станица (МРС) и кишомера за рану дојеву поплавног таласа на подручју града Ужица

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за инфраструктуру и развој
Комисија за јавну набавку
VII број 404-89/2018
14.06.2018. године
У ж и ц е

 

 

На основу члана 55. став 1. тачка 2, члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности VII број 404-89/2018 , од 06.06.2018.  године

 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ ГРАДА УЖИЦА

Упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

 1. Подаци о наручиоцу:

Градска управа за инфраструктуру и развој града Ужица, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, позива понуђаче да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs

2.Врста наручиоца: Градска управа.

 1. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности.
 2. Врста предмета: услуга.
 3. Предмет јавне набавке: Израда студије за избор потенцијалних локација за постављање мерно регулационих станица и кишомера за рану дојаву поплавног таласа на подручју града Ужица

Назив и и ознака из општег речника набавки:  7135000- научне и техничке инжењерске услуге

 1. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
 2. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација може се преузети са Портала управе за јавне набавке – www.portal.ujn.gov.rs или са сајта наручиоца – www.uzice.rs

 1.  Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште  у затвореној коверти  на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда  за Израду студије за избор потенцијалних локација за постављање мерно регулационих станица и кишомера за рану дојаву поплавног таласа на подручју града Ужица, ЈН VII број 404-89/2018 – НЕ ОТВАРАТИ

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за подношење понуда: 22.06.2018. године до 11,00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

 1. Понуда са варијантама није дозвољена.
 2. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 22.06.2018. године у 12,00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали. Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
 3. Услови за учествовање представика понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.
 4. Понуда мора имати рок важења минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда.
 5. Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана јавног отварања понуда.
 6. Лице за контакт:

Александар Тасић, e mail aleksandar.tasic@uzice.rs

Славиша Пројевић, дипл. економиста e mail slavisa.projevic@uzice.rs

Вера Вукосављевић, дипл. правник e mail vera.vukosavljevic@uzice.rs

 

 

Документацију везану за јавну набавку преузмите ОВДЕ.

Опис

Преузимање

Конкурсна документација - Студија за избор потенцијалних локација за постављање мерно регулационих станица (МРС) и кишомера за рану дојаву поплавног таласа на подручју града Ужица
Одлука о додели уговора - Студија за избор потенцијалних локација за постављање мерно регулационих станица (МРС) и кишомера за рану дојаву поплавног таласа на подручју града Ужица
Обавештење о закљученом уговору за Израду Студије за избор потенцијалних локација за постављање мерно регулационих станица (МРС) и кишомера за рану дојаву поплавног таласа