Јавна набавка - Радови на реконструкцији фасаде у ул.Димитрија Туцовића 88
18/06/2018

Јавна набавка – Радови на реконструкцији фасаде у ул.Димитрија Туцовића 88

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за инфраструктуру и развој
VIII Број 404-146/18
18.06.2018. године

У ж и ц е

 

На основу члана 60. став 1.тачка2.Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности VIII број 404-146/18 од 14.06.2018. године,

 

ГРАД УЖИЦЕ – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ

Ужице, Димитрија Туцовића бр. 52

Објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

 1. Подаци о наручиоцу:

Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, упућује позив свим квалификованим понуђачима да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

Интернет адреса наручиоца: www. uzice.rs

Врста наручиоца: орган Државне управе.

 1. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
 2. Врста предмета јавне набавке: радови.
 3. Природа и обим радова и основна обележја радова: санација фасаде на уличном и бочном делу објекта.Обим радова дефинисан предмером радова.
 4. Место извођења радова:Град Ужице, ул.Д.Туцовића бр.88
 5. Предмет јавне набавке: Радови на реконструкција фасаде у ул.Д.Туцовића 88.

Назив и ознака из општег речника набавке: фасадни радови – 45443000-4.

 1. Критеријум за доделу уговора је : Најнижа понуђена цена.

8.Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.

Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs  или са сајта наручиоца – www. uzice.rs

 1. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти  на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку мале вредности:“ Радови на реконструкција фасаде у ул.Д.Туцовића 88“ (радови); ЈН VIII Број 404-146/18 – НЕ ОТВАРАТИ

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда 27.06.2018. године до 11,00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

 1.  Понуда са варијантама није дозвољена.
 2.  Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 27.06.2018. године у 12,00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
 3.  Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.
 4.  Понуда мора имати рок важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.
 5. Рок за доношење одлуке о додели уговора је 9 дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
 6. Лица за контакт су: Славиша Пројевић, дипл. економиста slavisa.projevic@uzice.rs,

Наташа Вукашиновић,  дипл. правник, natasa.vukasinovic@uzice.rs.

 

Документацију везану за јавну набавку можете преузети ОВДЕ.

Опис

Преузимање

Конкурсна документација - Радови на реконструкцији фасаде у ул.Димитрија Туцовића 88
Одлука о обустави поступка јавне набавке - Радови на реконструкцији фасаде у ул.Димитрија Туцовића 88
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - Радови на реконструкцији фасаде у ул.Димитрија Туцовића 88