Јавна набавка - Радови на поправкама малог обима на јавним површинама града зона исток
21/09/2017

Јавна набавка – Радови на поправкама малог обима на јавним површинама града зона исток

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за инфраструктуру и развој
VIII Број 404-293/17
21.09.2017. године
У ж и ц е

 

На основу члана 34. став 8. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), Одлуке о покретању квалификационог поступка VIII Број 404-293/17 од 21.09.2017. године, Одлуке о изменама и допунама одлуке о градским управама, Одлуке о усаглашавању одлуке о усклађивању пословања јавног предузећа „Дирекција за изградњу“ Ужице са законом о јавним предузећима и Одлуке о признавању квалификације број 07-364/7 од 07.07.2016. године,  Одлуке о признавању квалификације број 07-365/7 од 07.07.2016. године, и Одлуке о признавању квалификације број 07-367/7 од 07.07.2016. године, Одлуке о ажурирању листе кандидата број VIII 404-119/17  од 06.04.2017. године, Одлуке о ажурирању листе кандидата број VIII 404-120/17  од 06.04.2017. године и Одлуке о ажурирању листе кандидата број VIII 404-122/17   од 06.04.2017. године и Одлуке о ажурирању листе кандидата број VIII 404-119/17  од 26.07.2017. године, Одлуке о ажурирању листе кандидата број VIII 404-120/17  од 27.07.2017. године и Одлуке о ажурирању листе кандидата број VIII 404-122/17   од 27.07.2017. године

 

ГРАД УЖИЦЕ – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ

Ужице, Димитрија Туцовића бр. 52

Упућује свим квалификованим понуђачима и истовремено објаљује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

 1. Подаци о наручиоцу:

Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, упућује позив свим квалификованим понуђачима да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

Интернет адреса наручиоца: www. uzice.rs

Врста наручиоца: орган Државне управе.

 1. Врста поступка јавне набавке: квалификациони поступак – друга фаза
 2. Врста предмета јавне набавке: радови.
 3. Природа и обим радова и основна обележја радова: поправка уличних решетки, изградња потпорних зидова и гредица, поправка шахтова, поправка и изградња пeшачких комуникација;обим радова:дефинисан предмером;основна обележја радова: грађевински радови – више врста
 4. Место извођења радова: Град Ужице
 5.  Предмет јавне набавке: Радови на поправкама малог обима на јавним површинама града зона исток.

Назив и ознака из општег речника набавке: Браварски радови -45421160-3;Радови на ископавању – 45112400-9; Бетонски радови – 45262300-4.

 1.  Критеријум за доделу уговора је : Најнижа понуђена цена.

8.Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.

Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs  или са сајта наручиоца –www. uzice.rs

 1.  Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти  на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку квалификациони поступак – друга фаза: Радови на поправкама малог обима на јавним површинама града зона исток (радови); ЈН VIII Број 404-293/17 – НЕ ОТВАРАТИ

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 29.09.2017. године до 11,00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

 1.  Понуда са варијантама није дозвољена.
 2.  Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 29.09.2017. године у 12,00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
 3.  Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.
 4.  Понуда мора имати рок важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.
 5.  Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
 6.  Лица за контакт су: Славиша Пројевић, дипл. економиста slavisa.projevic@uzice.rs,
  Ивана Дрчелић,  дипл.економиста, ivana.drcelic@uzice.rs.

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.
Одлуку о доделу уговора можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети ОВДЕ.