Јавна набавка - Радови на одржавању зелених површина трупа пута
04/04/2019

Јавна набавка – Радови на одржавању зелених површина трупа пута

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за инфраструктуру и развој
VIII Број 404-97/19
04.04.2019. године
У ж и ц е

На основу члана 60. став 2. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности VIII 404-97/19 од 04.04.2019. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у посутпку јавне набавке мале вредности

1. Подаци о наручиоцу:Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице,
Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs
Врста наручиоца: градска и општинска управа
2. Предмет јавне набавке: Радови на одржавању зелених површина трупа пута
Назив и ознака из општег речника набавке: радови на пејзажном уређивању зелених површина – 45112710-5.
3. Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова: Кошење траве, крчење шибља и осталог растиња до 5 м висине са грабуљањем, чишћењем третиране површине и одвозом прикупљеног материјала на депонију; обим радова: 120.000 м2; место извођења радова: Врела – Рид (Љубање) – Мрамор – Скжути – Равни, Мрамор – Дрежник; Калдрма – Мрамор; Малића брдо – брана Врутци; Кадињача – Поникве (аеродром) – Пеар; Никојевићи – Равни; Сињевац – Стапари – Јасике; Буар – Ковачница; Бела Земља – Забучје; Крвавци – Злакуса и други путни правци по потреби и налогу.
4. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.
5. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
6. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
7. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.
Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs или са сајта наручиоца – www.uzice.rs
8. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.
Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти на адресу: Градска управа Града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку број VIII 404-97/19 Радови на одржавању зелених површина трупа пута – НЕ ОТВАРАТИ.
На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.
Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.
Рок за достављање понуда: 15.04.2019. године до 11:00 часова, без обзира на начин достављања.
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
9. Понуда са варијантама није дозвољена.
10. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се 15.04.2019. године у 12:00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
11. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
12. Рок за доношење одлуке о додели уговора: 10 дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
13. Лица за контакт: Славиша Пројевић slavisa.projevic@uzice.rs, Милица Николић milica.nikolic@uzice.rs

Документацију везану за јавну набавку преузмите ОВДЕ.

Опис

Преузимање

Конкурсна документација - Радови на одржавању зелених површина трупа пута
Измена конкурсне документације - Радови на одржавању зелених површина трупа пута
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - Радови на одржавању зелених површина трупа пута
Одлука о додели уговора - Радови на одржавању зелених површина трупа пута
Обавештење о закљученом уговору - Радови на одржавању зелених површина трупа пута