Јавна набавка - Радови на доградњи и реконструкцији објекта за дечији вртић на Белој Земљи
16/04/2018

Јавна набавка – Радови на доградњи и реконструкцији објекта за дечији вртић на Белој Земљи

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за инфраструктуру и развој
VIII Број 404-65/18
16.04.2018. године
У ж и ц е

 

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка VIII 404-65/18 од 12.04.2018. године, наручилац објављује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у отвореном посутпку

 

 1. Подаци о наручиоцу:

Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице,

Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs

Врста наручиоца: градска и општинска управа

 1. Предмет јавне набавке: Радови на реконструкцији и доградњи објекта за дечији вртић на Белој Земљи

Ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: сектор ф –  грађевинарство, односно 45214100-1 радови на изградњи зграда за дечије вртиће.

 1. Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова: реконструкција и доградња постојећег објекта; грађевински и грађевинско занатски радови, водовод и канализација, машински радови, електро инсталације, дојава пожара, средства за заштиту од пожара, обим радова је дефинисан предмером, место извођења: Бела Земља
 2. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.
 3. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
 4. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
 5. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.

Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs  или са сајта наручиоца – www.uzice.rs

 1. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти  на адресу: Градска управа Града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку отворени поступак: Радови на реконструкцији и доградњи објекта за дечији вртић на Белој Земљи; ЈН VIII Број 404-65/18 – НЕ ОТВАРАТИ.

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 17.05.2018. године до 11:00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

 1. Понуда са варијантама није дозвољена.
 2. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се 17.05.2018. године у 12:00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
 3. Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.
 4. Рок за доношење одлуке о додели уговора: 25 дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
 5. Лица за контакт: Славиша Пројевић, slavisa.projevic@uzice.rs и Милица Николић, milica.nikolic@uzice.rs
Документацију везану за јавну набавку преузите ОВДЕ.

Опис

Преузимање

Конкурсна документација - Радови на доградњи и реконструкцији објекта за дечији вртић на Белој Земљи
Измене конкурсне документације - Радови на доградњи и реконструкцији објекта за дечији вртић на Белој Земљи
Појашњење конкурсне документације бр.1 - Радови на доградњи и реконструкцији објекта за дечији вртић на Белој Земљи
Измене конкурсне документације бр.2 - Радови на доградњи и реконструкцији објекта за дечији вртић на Белој Земљи
Измене конкурсне документације бр. 3 - Радови на доградњи и реконструкцији објекта за дечији вртић на Белој Земљи
Појашњење конкурсне документације бр.2 - Радови на доградњи и реконструкцији објекта за дечији вртић на Белој Земљи
Појашњење конкурсне документације бр.3 - Радови на доградњи и реконструкцији објекта за дечији вртић на Белој Земљи
Појашњење конкурсне документације бр.4 - Радови на доградњи и реконструкцији објекта за дечији вртић на Белој Земљи
Појашњење конкурсне документације бр.5 - Радови на доградњи и реконструкцији објекта за дечији вртић на Белој Земљи
Појашњење конкурсне документације бр.6 - Радови на доградњи и реконструкцији објекта за дечији вртић на Белој Земљи
Измене конкурсне документације бр. 4 - Радови на доградњи и реконструкцији објекта за дечији вртић на Белој Земљи
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - Радови на доградњи и реконструкцији објекта за дечији вртић на Белој Земљи
Измене конкурсне документације бр.5 - Радови на доградњи и реконструкцији објекта за дечији вртић на Белој Земљи
Појашњење конкурсне документације бр.7 - Радови на доградњи и реконструкцији објекта за дечији вртић на Белој Земљи
Измене конкурсне документације бр.6 - Радови на доградњи и реконструкцији објекта за дечији вртић на Белој Земљи
Појашњење конкурсне документације бр.8 - Радови на доградњи и реконструкцији објекта за дечији вртић на Белој Земљи
Одлука о додели уговора - Радови на доградњи и реконструкцији објекта за дечији вртић на Белој Земљи
Обавештење о закљученом уговору - Радови на доградњи и реконструкцији објекта за дечији вртић на Белој Земљи
Одлука о измени уговора - Радови на доградњи и реконструкцији објекта за дечији вртић на Белој Земљи
Одлука о измени уговора - Радови на доградњи и реконструкцији објекта за дечији вртић на Белој Земљи