Јавна набавка - Радио и ТВ пренос седница Скупштине града
14/01/2019

Јавна набавка – Радио и ТВ пренос седница Скупштине града

ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
Комисија за јавну набавку
I број 404-4/19
14.01.2019. године
У ж и ц е

 

На основу члана 60. став 1. тачка 2)  Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретњу поступка јавне набавке мале вредности I број 404-4/19 од 14.01.2019. године

 

СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦА

Ужице, Димитрија Туцовића бр. 52

 

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

 1. Подаци о наручиоцу:

Скупштина града Ужица, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, упућује позив понуђачима да поднесу писане понуде у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.

Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs

Врста наручиоца: градска и општинска управа.

 1. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
 2. Врста предмета јавне набавке: услуге.
 3. Предмет јавне набавке: Радио и ТВ пренос седница Скупштине града.

Назив и ознака из општег речника набавке: услуге радија – 92200000-3.

Предмет јавне набавке обликован у две партије, и то:

Партија 1 – Директан радио пренос седница Скупштине града Ужица у 2019. години.

Партија 2 – Директан ТВ пренос седница Скупштине града Ужица у 2019. години.

 1. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.

6.Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.

Иста се може преузети са Портала управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs  или са сајта наручиоца – www.uzice.rs

 1. Начин подношења понуда и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти  на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за јавну набавку мале вредности: „Радио и ТВ пренос седница Скупштине града, са назнаком партије за коју се понуда подноси;   ЈН број I 404-4/19 – НЕ ОТВАРАТИ.

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 23.01.2019. године до 11:00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

 1. Понуда са варијантама није дозвољена.
 2.  Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 23.01.2019. године у 12:00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.
 3.  Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача дужни су да пре почетка јавног отварања понуда предају Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног  лица понуђача.
 4. Понуда мора имати рок важења минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.
 5. Рок за доношење одлуке о додели уговора: 9 (девет) дана од дана јавног отварања понуда и одлука ће бити објављена на Порталу управе и сајту наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
 6. Лица за контакт: Славиша Пројевић, slavisa.projevic@uzice.rs и Ивана Дрчелић, ivana.drcelic@uzice.rs.
Документацију везану за јавну набавку преузмите ОВДЕ.

Опис

Преузимање

Конкурсна документација - Радио и ТВ пренос седница Скупштине града
Одлука о додели уговора - Радио и ТВ пренос седница Скупштине града
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2